xem-tuoi-xong-nha-dau-nam-cho-tuoi-nham-dan-1962

Người tuổi Nhâm Dần 1962 năm 2021 vừa tròn 60 tuổi được đánh giá trong ngũ hành có sao Văn Hớn chiếu mệnh không được thuận lợi cho lắm. Để giảm bớt những khó khăn cho mệnh này, chọn người tuổi đẹp hợp mệnh tuổi Nhâm Dần xông đất, xông nhà có quý chủ xem chi tiết ở bài viết này để lựa chọn tam hợp xông nhà năm Tân Sửu này nhé!

xem-tuoi-xong-nha-dau-nam-cho-tuoi-nham-dan-1962
Xem tuổi đẹp xông nhà đầu năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Nhâm Dần 1962

Chọn tuổi đẹp xông nhà năm 2021 cho tuổi Nhâm Dần.

Tại đây chúng tôi sẽ đánh giá những tuổi xông nhà từ trung bình , khá , đến tốt để anh chị có thể lựa chọn cho mình năm mới người tuổi đẹp nhất xông nhà cho bản mệnh Nhâm Dần năm 2021.

Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với  tuổi : 1922 [Nhâm Tuất]

Kim – Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh

Nhâm – Nhâm  =>  Bình

Dần – Tuất  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1922 [Nhâm Tuất]

Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với  tuổi : 1923 [Qúy Hợi]

Kim – Đại HảI Thủy   =>  Tương Sinh

Nhâm – Qúy  =>  Bình

Dần – Hợi  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1923 [Qúy Hợi]

Thổ – Đại HảI Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với  tuổi : 1930 [Canh Ngọ]

Kim – Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh

Nhâm – Canh  =>  Bình

Dần – Ngọ  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1930 [Canh Ngọ]

Thổ – Lộ Bàng Thổ   =>  Bình

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Ngọ  =>  Lục hại

Khá
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với  tuổi : 1931 [Tân Mùi]

Kim – Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh

Nhâm – Tân  =>  Bình

Dần – Mùi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1931 [Tân Mùi]

Thổ – Lộ Bàng Thổ   =>  Bình

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

TB
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với  tuổi : 1937 [Đinh Sửu]

Kim – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh

Nhâm – Đinh  =>  Tương hợp

Dần – Sửu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1937 [Đinh Sửu]

Thổ – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với   tuổi : 1939 [Kỷ Mão]

Kim – Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh

Nhâm – Kỷ  =>  Bình

Dần – Mão  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1939 [Kỷ Mão]

Thổ – Thành Đầu Thổ   =>  Bình

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Mão  =>  Bình

TB
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với   tuổi : 1945 [Ất Dậu]

Kim – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh

Nhâm – Ất  =>  Bình

Dần – Dậu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1945 [Ất Dậu]

Thổ – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với  tuổi : 1946 [Bính Tuất]

Kim – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Nhâm – Bính  =>  Tương phá

Dần – Tuất  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1946 [Bính Tuất]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với  tuổi : 1947 [Đinh Hợi]

Kim – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Nhâm – Đinh  =>  Tương hợp

Dần – Hợi  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1947 [Đinh Hợi]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Hợi  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với  tuổi : 1952 [Nhâm Thìn]

Kim – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Sinh

Nhâm – Nhâm  =>  Bình

Dần – Thìn  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1952 [Nhâm Thìn]

Thổ – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Thìn  =>  Lục phá

TB
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với  tuổi : 1954 [Giáp Ngọ]

Kim – Sa Trung Kim   =>  Bình

Nhâm – Giáp  =>  Bình

Dần – Ngọ  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1954 [Giáp Ngọ]

Thổ – Sa Trung Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Ngọ  =>  Lục hại

TB
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với   tuổi : 1960 [Canh Tí]

Kim – Bích Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Nhâm – Canh  =>  Bình

Dần – Tí  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1960 [Canh Tí]

Thổ – Bích Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

TB
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với   tuổi : 1961 [Tân Sửu]

Kim – Bích Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Nhâm – Tân  =>  Bình

Dần – Sửu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1961 [Tân Sửu]

Thổ – Bích Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với   tuổi : 1966 [Bính Ngọ]

Kim – Thiên Hà Thủy   =>  Tương Sinh

Nhâm – Bính  =>  Tương phá

Dần – Ngọ  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1966 [Bính Ngọ]

Thổ – Thiên Hà Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Ngọ  =>  Lục hại

TB
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với  tuổi : 1967 [Đinh Mùi]

Kim – Thiên Hà Thủy   =>  Tương Sinh

Nhâm – Đinh  =>  Tương hợp

Dần – Mùi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1967 [Đinh Mùi]

Thổ – Thiên Hà Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

TB
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với  tuổi : 1969 [Kỷ Dậu]

Kim – Đại Dịch Thổ   =>  Tương Sinh

Nhâm – Kỷ  =>  Bình

Dần – Dậu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1969 [Kỷ Dậu]

Thổ – Đại Dịch Thổ   =>  Bình

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với  tuổi : 1970 [Canh Tuất]

Kim – Thoa Xuyến Kim   =>  Bình

Nhâm – Canh  =>  Bình

Dần – Tuất  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1970 [Canh Tuất]

Thổ – Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với  tuổi : 1971 [Tân Hợi]

Kim – Thoa Xuyến Kim   =>  Bình

Nhâm – Tân  =>  Bình

Dần – Hợi  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1971 [Tân Hợi]

Thổ – Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với  tuổi : 1974 [Giáp Dần]

Kim – Đại Khê Thủy   =>  Tương Sinh

Nhâm – Giáp  =>  Bình

Dần – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1974 [Giáp Dần]

Thổ – Đại Khê Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

TB
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với  tuổi : 1975 [Ất Mão]

Kim – Đại Khê Thủy   =>  Tương Sinh

Nhâm – Ất  =>  Bình

Dần – Mão  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1975 [Ất Mão]

Thổ – Đại Khê Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Mão  =>  Bình

TB
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với   tuổi : 1977 [Đinh Tỵ]

Kim – Sa Trung Thổ   =>  Tương Sinh

Nhâm – Đinh  =>  Tương hợp

Dần – Tỵ  =>  Lục hại

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1977 [Đinh Tỵ]

Thổ – Sa Trung Thổ   =>  Bình

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với  tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]

Kim – Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh

Nhâm – Nhâm  =>  Bình

Dần – Tuất  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]

Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với  tuổi : 1983 [Qúy Hợi]

Kim – Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh

Nhâm – Qúy  =>  Bình

Dần – Hợi  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1983 [Qúy Hợi]

Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với   tuổi : 1990 [Canh Ngọ]

Kim – Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh

Nhâm – Canh  =>  Bình

Dần – Ngọ  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1990 [Canh Ngọ]

Thổ – Lộ Bàng Thổ   =>  Bình

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Ngọ  =>  Lục hại

Khá
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với  tuổi : 1991 [Tân Mùi]

Kim – Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh

Nhâm – Tân  =>  Bình

Dần – Mùi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1991 [Tân Mùi]

Thổ – Lộ Bàng Thổ   =>  Bình

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

TB
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với  tuổi : 1997 [Đinh Sửu]

Kim – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh

Nhâm – Đinh  =>  Tương hợp

Dần – Sửu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1997 [Đinh Sửu]

Thổ – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với  tuổi : 1999 [Kỷ Mão]

Kim – Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh

Nhâm – Kỷ  =>  Bình

Dần – Mão  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1999 [Kỷ Mão]

Thổ – Thành Đầu Thổ   =>  Bình

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Mão  =>  Bình

TB
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với  tuổi : 2005 [Ất Dậu]

Kim – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh

Nhâm – Ất  =>  Bình

Dần – Dậu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2005 [Ất Dậu]

Thổ – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với  tuổi : 2006 [Bính Tuất]

Kim – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Nhâm – Bính  =>  Tương phá

Dần – Tuất  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2006 [Bính Tuất]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Nhâm Dần 1962 với  tuổi : 2007 [Đinh Hợi]

Kim – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Nhâm – Đinh  =>  Tương hợp

Dần – Hợi  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2007 [Đinh Hợi]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Hợi  =>  Bình

Khá

Những tuổi không nên chọn xông nhà năm 2021 cho gia chủ Nhâm Dần 1962.

Những tuổi được liệt kê sau đây rất xấu để xông nhà cho gia chủ tuổi 1962 chính vì vậy gia đình nên tránh để đề phòng xung khắc trong năm mới tân sửu này.

Mậu Thìn 1988 :Đại Lâm Mộc
Quý Mùi 2003 : Dương Liễu Mộc
Canh Thân 1980 : Thạch Lựu Mộc
Mậu Tuất 1958 : Bình Địa Mộc
Tân Mão 2011 : Tùng Bách Mộc
Nhâm Ngọ 2002 : Dương Liễu Mộc
Kỷ Tỵ 1989 : Đại Lâm Mộc
Tân Mão 1951 : Tùng Bách Mộc

Như vậy qua bài viết này anh chị đã có kế hoạch chi tiết cho tuổi xông đất năm 2021 cho gia chủ tuổi Nhâm Dần nhé.

Xem thêm

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *