Câu hỏi :

Cho đoạn thẳng AB=6cm .Lấy điểm C thuộc đoạn thẳng AB sao cho AC = 4cm.Cọi M và N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AC và BC

a) Tính độ dài đoạn MC và NC

b)Chứng tỏ điểm C nằm giữa hai điểm M và N

c) Tính độ dài MN

Giải bài tập :

a) Để tính độ dài đoạn MC và NC, ta sử dụng công thức trung điểm:

Độ dài MC = AC/2 = 4/2 = 2 cm

Độ dài NC = BC/2 = 6/2 = 3 cm

b) Để chứng tỏ điểm C nằm giữa hai điểm M và N, ta có thể sử dụng định lí trung điểm. Nếu M là trung điểm của AC và N là trung điểm của BC, thì ta có:

đoạn thẳng AB = 6

 

 

 

 

 

 

giải c

 

 

 

 

 

Tìm hiểu thêm :

2.6/5 - (5 bình chọn)