câu trả lời

Câu hỏi

Cho đoạn thẳng AB = 8 cm.Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 4cm.

a) Điểm C có nằm giữa hai điểm A, B không? Vì sao?

b) Tính độ dài CB.

c) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

hình đoạn thẳng AB
Hướng dẫn giải :

a) Điểm C nằm giữa hai điểm A và B vì AC = 4 cm và CB = 4 cm. Khi hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau và cùng hướng, điểm chia là điểm nằm giữa.

b) Độ dài CB là 4 cm. Điều này suy ra từ việc AC = 4 cm và AB = 8 cm. Bạn có thể tính độ dài này bằng cách sử dụng công thức: Độ dài CB = Độ dài AB – Độ dài AC = 8 cm – 4 cm = 4 cm.

c) Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB vì AC = CB và AC + CB = AB. Điều này suy ra từ tính chất của trung điểm: nếu một điểm nằm ở trung điểm của một đoạn thẳng, thì hai phần của đoạn thẳng đó có độ dài bằng nhau. Trong trường hợp này, AC = 4 cm và CB = 4 cm, vì vậy C là trung điểm của AB.

Xem thêm :

1.5/5 - (2 bình chọn)