chon-tuoi-xong-dat-nam-2021-cho-tuoi-quy-suu

Tuổi Quý Sửu 1973 năm 2021 chọn tuổi nào xông nhà đẹp cho bản mệnh. Để biết những tuổi nào xông đất cho gia chủ tuổi Quý Sửu mời anh chị xem đánh giá đầy đủ từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu chọn tuổi xông đất đầu năm Tân Sửu 2021 này.

chon-tuoi-xong-dat-nam-2021-cho-tuoi-quy-suu

Chọn tuổi đẹp xông nhà năm 2021 cho tuổi Quý Sửu

Xem tuổi Quí Sửu 1973 với tuổi : 1935 [Ất Hợi]

Mộc – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Qúy – Ất  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1935 [Ất Hợi]

Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Quí Sửu 1973 với tuổi : 1936 [Bính Tí]

Mộc – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh

Qúy – Bính  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1936 [Bính Tí]

Thổ – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Tốt
Xem tuổi Quí Sửu 1973 với tuổi : 1944 [Giáp Thân]

Mộc – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh

Qúy – Giáp  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1944 [Giáp Thân]

Thổ – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

TB
Xem tuổi Quí Sửu 1973 với tuổi : 1945 [Ất Dậu]

Mộc – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh

Qúy – Ất  =>  Bình

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1945 [Ất Dậu]

Thổ – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

Khá
Xem tuổi Quí Sửu 1973 với  tuổi : 1948 [Mậu Tí]

Mộc – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Qúy – Mậu  =>  Tương hợp

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1948 [Mậu Tí]

Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Tốt
Xem tuổi Quí Sửu 1973 với  tuổi : 1953 [Qúy Tỵ]

Mộc – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Sinh

Qúy – Qúy  =>  Bình

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1953 [Qúy Tỵ]

Thổ – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

Khá
Xem tuổi Quí Sửu 1973 với  tuổi : 1956 [Bính Thân]

Mộc – Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh

Qúy – Bính  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1956 [Bính Thân]

Thổ – Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Thân  =>  Bình

TB
Xem tuổi Quí Sửu 1973 với tuổi : 1957 [Đinh Dậu]

Mộc – Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh

Qúy – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1957 [Đinh Dậu]

Thổ – Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Quí Sửu 1973 với tuổi : 1965 [Ất Tỵ]

Mộc – Phú Đăng Hỏa   =>  Tương Sinh

Qúy – Ất  =>  Bình

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1965 [Ất Tỵ]

Thổ – Phú Đăng Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

Tốt
Xem tuổi Quí Sửu 1973 với tuổi : 1972 [Nhâm Tí]

Mộc – Tang Đố Mộc   =>  Bình

Qúy – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1972 [Nhâm Tí]

Thổ – Tang Đố Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

TB
Xem tuổi Quí Sửu 1973 với tuổi : 1974 [Giáp Dần]

Mộc – Đại Khê Thủy   =>  Tương Sinh

Qúy – Giáp  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1974 [Giáp Dần]

Thổ – Đại Khê Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

TB
Xem tuổi Quí Sửu 1973 với tuổi : 1975 [Ất Mão]

Mộc – Đại Khê Thủy   =>  Tương Sinh

Qúy – Ất  =>  Bình

Sửu – Mão  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1975 [Ất Mão]

Thổ – Đại Khê Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Mão  =>  Bình

TB
Xem tuổi Quí Sửu 1973 với  tuổi : 1978 [Mậu Ngọ]

Mộc – Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh

Qúy – Mậu  =>  Tương hợp

Sửu – Ngọ  =>  Lục hại

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1978 [Mậu Ngọ]

Thổ – Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Ngọ  =>  Lục hại

TB
Xem tuổi Quí Sửu 1973 với tuổi : 1981 [Tân Dậu]

Mộc – Thạch Lựu Mộc   =>  Bình

Qúy – Tân  =>  Bình

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1981 [Tân Dậu]

Thổ – Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Quí Sửu 1973 với  tuổi : 1983 [Qúy Hợi]

Mộc – Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh

Qúy – Qúy  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1983 [Qúy Hợi]

Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Quí Sửu 1973 với tuổi : 1986 [Bính Dần]

Mộc – Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh

Qúy – Bính  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1986 [Bính Dần]

Thổ – Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Dần  =>  Bình

TB
Xem tuổi Quí Sửu 1973 với  tuổi : 1995 [Ất Hợi]

Mộc – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Qúy – Ất  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1995 [Ất Hợi]

Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Quí Sửu 1973 với  tuổi : 1996 [Bính Tí]

Mộc – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh

Qúy – Bính  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1996 [Bính Tí]

Thổ – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Tốt
Xem tuổi Quí Sửu 1973 với tuổi : 2004 [Giáp Thân]

Mộc – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh

Qúy – Giáp  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2004 [Giáp Thân]

Thổ – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

TB
Xem tuổi Quí Sửu 1973 với tuổi : 2005 [Ất Dậu]

Mộc – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh

Qúy – Ất  =>  Bình

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2005 [Ất Dậu]

Thổ – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

Khá
Xem tuổi Quí Sửu 1973 với tuổi : 2008 [Mậu Tí]

Mộc – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Qúy – Mậu  =>  Tương hợp

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2008 [Mậu Tí]

Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Tốt

 

Những tuổi kỵ 1973 nên tránh xông đất năm 2021

Những ai trực xung với tuổi chủ nhà, hay gia đình có chuyện buồn phiền, có tang ma thì cũng không nên lựa chọn để xông đất… Các cụ rất kiêng khi người xông đất mặc quần áo màu trắng hay màu đen, người có đạo đức không tốt, đang có tang, có chuyện kiện cáo, tranh chấp hay đang gặp vận rủi, đàn bà đang đến kỳ kinh nguyệt hoặc phụ nữ góa chồng đến xông đất nhà mình.

Tuổi Đại kỵ với gia chủ Quý Sửu chọn người xông nhà năm Tân Sửu thì nên tránh được càng tốt, bao gồm các tuổi:

Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002)
Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003)
Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997)
Đinh Mùi (Sinh năm 1967)
Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)

Những tuổi này đều tương khắc về Ngũ hành Nạp âm, Ngũ hành Thiên can, phạm xung – hình – hại về Địa chi so với tuổi gia chủ cũng như với năm Tân Sửu 2021 nên bất lợi đối với việc xông nhà, mở hàng trong dịp đầu năm mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *