chon-tuoi-dep-xong-dat-nam-2021-cho-tuoi-at-suu

Tuổi Ất Sửu 1985 năm 2021 này tuổi nào xông đất đẹp, hợp mệnh với chủ nhà. Để đánh giá chính xác cho tuổi xông nhà năm Tân Sửu cho người tuổi Mão này các chuyên gia đã dựa vào thiên can ngũ hành tương sinh, tương khắc giúp thông tin chính xác đến bản mệnh tuổi Ất Sửu những tuổi đẹp nhất xông đất mùng 1 năm nay.

chon-tuoi-dep-xong-dat-nam-2021-cho-tuoi-at-suu

Tuổi xông đất năm 2021 cho bản mệnh tuổi Ất Sửu 1985.

Xem tuổi Ất Sửu 1985 với tuổi : 1945 [Ất Dậu]

Kim – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh

Ất – Ất  =>  Bình

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1945 [Ất Dậu]

Thổ – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

Khá
Xem tuổi Ất Sửu 1985 với tuổi : 1947 [Đinh Hợi]

Kim – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Ất – Đinh  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1947 [Đinh Hợi]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Ất Sửu 1985 với tuổi : 1953 [Qúy Tỵ]

Kim – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Sinh

Ất – Qúy  =>  Bình

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1953 [Qúy Tỵ]

Thổ – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

Khá
Xem tuổi Ất Sửu 1985 với tuổi : 1960 [Canh Tí]

Kim – Bích Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Ất – Canh  =>  Tương hợp

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1960 [Canh Tí]

Thổ – Bích Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Tốt
Xem tuổi Ất Sửu 1985 với tuổi : 1968 [Mậu Thân]

Kim – Đại Dịch Thổ   =>  Tương Sinh

Ất – Mậu  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1968 [Mậu Thân]

Thổ – Đại Dịch Thổ   =>  Bình

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

TB
Xem tuổi Ất Sửu 1985 với  tuổi : 1969 [Kỷ Dậu]

Kim – Đại Dịch Thổ   =>  Tương Sinh

Ất – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1969 [Kỷ Dậu]

Thổ – Đại Dịch Thổ   =>  Bình

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

Tốt
Xem tuổi Ất Sửu 1985 với  tuổi : 1974 [Giáp Dần]

Kim – Đại Khê Thủy   =>  Tương Sinh

Ất – Giáp  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1974 [Giáp Dần]

Thổ – Đại Khê Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

TB
Xem tuổi Ất Sửu 1985 với tuổi : 1975 [Ất Mão]

Kim – Đại Khê Thủy   =>  Tương Sinh

Ất – Ất  =>  Bình

Sửu – Mão  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1975 [Ất Mão]

Thổ – Đại Khê Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Mão  =>  Bình

TB
Xem tuổi Ất Sửu 1985 với tuổi : 1977 [Đinh Tỵ]

Kim – Sa Trung Thổ   =>  Tương Sinh

Ất – Đinh  =>  Bình

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1977 [Đinh Tỵ]

Thổ – Sa Trung Thổ   =>  Bình

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

Khá
Xem tuổi Ất Sửu 1985 với tuổi : 1983 [Qúy Hợi]

Kim – Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh

Ất – Qúy  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1983 [Qúy Hợi]

Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Ất Sửu 1985 với tuổi : 1984 [Giáp Tí]

Kim – Hải Trung Kim   =>  Bình

Ất – Giáp  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1984 [Giáp Tí]

Thổ – Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

TB
Xem tuổi Ất Sửu 1985 với tuổi : 1990 [Canh Ngọ]

Kim – Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh

Ất – Canh  =>  Tương hợp

Sửu – Ngọ  =>  Lục hại

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1990 [Canh Ngọ]

Thổ – Lộ Bàng Thổ   =>  Bình

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Ngọ  =>  Lục hại

TB
Xem tuổi Ất Sửu 1985 với tuổi : 1993 [Qúy Dậu]

Kim – Kiếm Phong Kim   =>  Bình

Ất – Qúy  =>  Bình

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1993 [Qúy Dậu]

Thổ – Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Ất Sửu 1985 với tuổi : 1996 [Bính Tí]

Kim – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh

Ất – Bính  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1996 [Bính Tí]

Thổ – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Tốt
Xem tuổi Ất Sửu 1985 với tuổi : 1997 [Đinh Sửu]

Kim – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh

Ất – Đinh  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1997 [Đinh Sửu]

Thổ – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB
Xem tuổi Ất Sửu 1985 với tuổi : 1998 [Mậu Dần]

Kim – Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh

Ất – Mậu  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1998 [Mậu Dần]

Thổ – Thành Đầu Thổ   =>  Bình

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

TB
Xem tuổi Ất Sửu 1985 với tuổi : 1999 [Kỷ Mão]

Kim – Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh

Ất – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Mão  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1999 [Kỷ Mão]

Thổ – Thành Đầu Thổ   =>  Bình

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Mão  =>  Bình

TB
Xem tuổi Ất Sửu 1985 với tuổi : 2004 [Giáp Thân]

Kim – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh

Ất – Giáp  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2004 [Giáp Thân]

Thổ – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

TB
Xem tuổi Ất Sửu 1985 với tuổi : 2005 [Ất Dậu]

Kim – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh

Ất – Ất  =>  Bình

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2005 [Ất Dậu]

Thổ – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

Khá
Xem tuổi Ất Sửu 1985 với  tuổi : 2007 [Đinh Hợi]

Kim – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Ất – Đinh  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2007 [Đinh Hợi]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB

Tuổi Kỵ xông nhà năm 2021 cho tuổi 1987.

Nhâm Tý 1972 (Xấu)
Nhâm Thìn 1952 (Xấu)
Giáp Thìn 1964 (Xấu)
Mậu Ngọ 1978 (Xấu)
Qúy Hợi 1983 (Xấu)
Ất Mùi 1955 (Xấu)
Canh Dần 1950 (Xấu)
Canh Thân 1980 (Xấu)
Tân Mùi 1991 (Xấu)
Nhâm Tuất 1982 (Xấu)

11 tuổi được liệt kê trên đây hoàn toàn là  có sự tương khắc về Ngũ hành Nạp âm, về thiên Can hoặc phạm xung – hình – hịa về Địa chi so với tuổi của gia chủ cũng như là với năm 2021 Tân Sửu.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *