tuoi-dep-xong-dat-nam-2021-cho-tuoi-tan-suu-1961

Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 năm 2021 này tuổi nào xông nhà đẹp. Để chọn tuổi xông đốt mùng 1 người ta dựa vào ngũ hành tương sinh để chọn tuổi xông đất, mở hàng đầu năm. Vậy năm Tân Sửu này người tuổi 1961 nên chọn những tuổi nào xông đất đầu năm xem chi tiết đánh giá tại đây.

tuoi-dep-xong-dat-nam-2021-cho-tuoi-tan-suu-1961

Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2021 cho tuổi 1961.

Xem tuổi Tân Sửu 1961 với tuổi : 1924 [Giáp Tí]

Thổ – Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1924 [Giáp Tí]

Thổ – Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Tốt
Xem tuổi Tân Sửu 1961 với  tuổi : 1926 [Bính Dần]

Thổ – Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1926 [Bính Dần]

Thổ – Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Dần  =>  Bình

Tốt
Xem tuổi Tân Sửu 1961 với  tuổi : 1932 [Nhâm Thân]

Thổ – Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1932 [Nhâm Thân]

Thổ – Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

TB
Xem tuổi Tân Sửu 1961 với tuổi : 1933 [Qúy Dậu]

Thổ – Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1933 [Qúy Dậu]

Thổ – Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

Tốt
Xem tuổi Tân Sửu 1961 với  tuổi : 1936 [Bính Tí]

Thổ – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1936 [Bính Tí]

Thổ – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

TB
Xem tuổi Tân Sửu 1961 với tuổi : 1941 [Tân Tỵ]

Thổ – Bạch Lạp Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1941 [Tân Tỵ]

Thổ – Bạch Lạp Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

Tốt
Xem tuổi Tân Sửu 1961 với tuổi : 1948 [Mậu Tí]

Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1948 [Mậu Tí]

Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Tốt
Xem tuổi Tân Sửu 1961 với tuổi : 1949 [Kỷ Sửu]

Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1949 [Kỷ Sửu]

Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB
Xem tuổi Tân Sửu 1961 với tuổi : 1956 [Bính Thân]

Thổ – Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Thân  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1956 [Bính Thân]

Thổ – Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Thân  =>  Bình

Tốt
Xem tuổi Tân Sửu 1961 với tuổi : 1957 [Đinh Dậu]

Thổ – Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1957 [Đinh Dậu]

Thổ – Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Tân Sửu 1961 với tuổi : 1960 [Canh Tí]

Thổ – Bích Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1960 [Canh Tí]

Thổ – Bích Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

TB
Xem tuổi Tân Sửu 1961 với  tuổi : 1962 [Nhâm Dần]

Thổ – Kim Bạc Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1962 [Nhâm Dần]

Thổ – Kim Bạc Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

TB
Xem tuổi Tân Sửu 1961 với  tuổi : 1963 [Qúy Mão]

Thổ – Kim Bạc Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Mão  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1963 [Qúy Mão]

Thổ – Kim Bạc Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Mão  =>  Bình

TB
Xem tuổi Tân Sửu 1961 với tuổi : 1965 [Ất Tỵ]

Thổ – Phú Đăng Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1965 [Ất Tỵ]

Thổ – Phú Đăng Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Tân Sửu 1961 với tuổi : 1969 [Kỷ Dậu]

Thổ – Đại Dịch Thổ   =>  Bình

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1969 [Kỷ Dậu]

Thổ – Đại Dịch Thổ   =>  Bình

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Tân Sửu 1961 với tuổi : 1971 [Tân Hợi]

Thổ – Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1971 [Tân Hợi]

Thổ – Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Tân Sửu 1961 với  tuổi : 1984 [Giáp Tí]

Thổ – Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1984 [Giáp Tí]

Thổ – Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Tốt
Xem tuổi Tân Sửu 1961 với  tuổi : 1986 [Bính Dần]

Thổ – Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1986 [Bính Dần]

Thổ – Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Dần  =>  Bình

Tốt
Xem tuổi Tân Sửu 1961 với tuổi : 1992 [Nhâm Thân]

Thổ – Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1992 [Nhâm Thân]

Thổ – Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

TB
Xem tuổi Tân Sửu 1961 với  tuổi : 1993 [Qúy Dậu]

Thổ – Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1993 [Qúy Dậu]

Thổ – Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

Tốt
Xem tuổi Tân Sửu 1961 với tuổi : 1996 [Bính Tí]

Thổ – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1996 [Bính Tí]

Thổ – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

TB
Xem tuổi Tân Sửu 1961 với  tuổi : 2001 [Tân Tỵ]

Thổ – Bạch Lạp Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2001 [Tân Tỵ]

Thổ – Bạch Lạp Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

Tốt
Xem tuổi Tân Sửu 1961 với  tuổi : 2008 [Mậu Tí]

Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2008 [Mậu Tí]

Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Tốt
Xem tuổi Tân Sửu 1961 với  tuổi : 2009 [Kỷ Sửu]

Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2009 [Kỷ Sửu]

Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB

Tuổi xấu xông nhà năm 2021 cho tuổi Tân Sửu 1961

Các tuổi Đại kỵ với gia chủ Tân Sửu chọn người xông nhà năm Tân Sửu thì phải tránh, bao gồm các tuổi:

  • Giáp Dần (Sinh năm 1974)
  • Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004)
  • Ất Mão (Sinh năm 1975)
  • Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997)
  • Đinh Mùi (Sinh năm 1967)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *