Năm Tân Sửu 2021 này tuổi nào xông nhà đẹp cho bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 mời anh chị xem đánh giá chính xác tuổi xông đất năm 2021 này để bản mệnh tuổi Nhâm Tý có 1 năm thuận lợi, không bị tuổi xông đất sát chủ ảnh hưởng đến kinh tế, sức khỏe của cả gia đình.

Xem chi tiết tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Nhâm Tý

Xem tuổi Nhâm Tý 1972 với tuổi : 1934 [Giáp Tuất]

Mộc – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Nhâm – Giáp  =>  Bình

Tí – Tuất  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1934 [Giáp Tuất]

Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Nhâm Tý 1972 với  tuổi : 1935 [Ất Hợi]

Mộc – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Nhâm – Ất  =>  Bình

Tí – Hợi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1935 [Ất Hợi]

Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Nhâm Tý 1972 với tuổi : 1937 [Đinh Sửu]

Mộc – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh

Nhâm – Đinh  =>  Tương hợp

Tí – Sửu  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1937 [Đinh Sửu]

Thổ – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB
Xem tuổi Nhâm Tý 1972 với tuổi : 1944 [Giáp Thân]

Mộc – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh

Nhâm – Giáp  =>  Bình

Tí – Thân  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1944 [Giáp Thân]

Thổ – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Nhâm Tý 1972 với  tuổi : 1949 [Kỷ Sửu]

Mộc – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Nhâm – Kỷ  =>  Bình

Tí – Sửu  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1949 [Kỷ Sửu]

Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

Tốt
Xem tuổi Nhâm Tý 1972 với tuổi : 1952 [Nhâm Thìn]

Mộc – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Sinh

Nhâm – Nhâm  =>  Bình

Tí – Thìn  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1952 [Nhâm Thìn]

Thổ – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Thìn  =>  Lục phá

TB
Xem tuổi Nhâm Tý 1972 với tuổi : 1953 [Qúy Tỵ]

Mộc – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Sinh

Nhâm – Qúy  =>  Bình

Tí – Tỵ  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1953 [Qúy Tỵ]

Thổ – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Nhâm Tý 1972 với tuổi : 1956 [Bính Thân]

Mộc – Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh

Nhâm – Bính  =>  Tương phá

Tí – Thân  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1956 [Bính Thân]

Thổ – Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Thân  =>  Bình

TB
Xem tuổi Nhâm Tý 1972 với  tuổi : 1957 [Đinh Dậu]

Mộc – Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh

Nhâm – Đinh  =>  Tương hợp

Tí – Dậu  =>  Lục phá

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1957 [Đinh Dậu]

Thổ – Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Nhâm Tý 1972 với tuổi : 1964 [Giáp Thìn]

Mộc – Phú Đăng Hỏa   =>  Tương Sinh

Nhâm – Giáp  =>  Bình

Tí – Thìn  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1964 [Giáp Thìn]

Thổ – Phú Đăng Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Thìn  =>  Lục phá

Khá
Xem tuổi Nhâm Tý 1972 với  tuổi : 1965 [Ất Tỵ]

Mộc – Phú Đăng Hỏa   =>  Tương Sinh

Nhâm – Ất  =>  Bình

Tí – Tỵ  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1965 [Ất Tỵ]

Thổ – Phú Đăng Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Nhâm Tý 1972 với  tuổi : 1967 [Đinh Mùi]

Mộc – Thiên Hà Thủy   =>  Tương Sinh

Nhâm – Đinh  =>  Tương hợp

Tí – Mùi  =>  Lục hại

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1967 [Đinh Mùi]

Thổ – Thiên Hà Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

TB
Xem tuổi Nhâm Tý 1972 với tuổi : 1973 [Qúy Sửu]

Mộc – Tang Đố Mộc   =>  Bình

Nhâm – Qúy  =>  Bình

Tí – Sửu  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1973 [Qúy Sửu]

Thổ – Tang Đố Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB
Xem tuổi Nhâm Tý 1972 với tuổi : 1974 [Giáp Dần]

Mộc – Đại Khê Thủy   =>  Tương Sinh

Nhâm – Giáp  =>  Bình

Tí – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1974 [Giáp Dần]

Thổ – Đại Khê Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

TB
Xem tuổi Nhâm Tý 1972 với  tuổi : 1980 [Canh Thân]

Mộc – Thạch Lựu Mộc   =>  Bình

Nhâm – Canh  =>  Bình

Tí – Thân  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1980 [Canh Thân]

Thổ – Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

TB
Xem tuổi Nhâm Tý 1972 với tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]

Mộc – Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh

Nhâm – Nhâm  =>  Bình

Tí – Tuất  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]

Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Nhâm Tý 1972 với  tuổi : 1983 [Qúy Hợi]

Mộc – Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh

Nhâm – Qúy  =>  Bình

Tí – Hợi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1983 [Qúy Hợi]

Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Nhâm Tý 1972 với tuổi : 1987 [Đinh Mão]

Mộc – Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh

Nhâm – Đinh  =>  Tương hợp

Tí – Mão  =>  Tam hình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1987 [Đinh Mão]

Thổ – Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Mão  =>  Bình

TB
Xem tuổi Nhâm Tý 1972 với tuổi : 1994 [Giáp Tuất]

Mộc – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Nhâm – Giáp  =>  Bình

Tí – Tuất  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1994 [Giáp Tuất]

Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

Khá
Xem tuổi Nhâm Tý 1972 với tuổi : 1995 [Ất Hợi]

Mộc – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Nhâm – Ất  =>  Bình

Tí – Hợi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1995 [Ất Hợi]

Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Hợi  =>  Bình

Tốt
Xem tuổi Nhâm Tý 1972 với  tuổi : 1997 [Đinh Sửu]

Mộc – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh

Nhâm – Đinh  =>  Tương hợp

Tí – Sửu  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1997 [Đinh Sửu]

Thổ – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Sửu  =>  Bình

 
Xem tuổi Nhâm Tý 1972 với  tuổi : 2004 [Giáp Thân]

Mộc – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh

Nhâm – Giáp  =>  Bình

Tí – Thân  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2004 [Giáp Thân]

Thổ – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

Tốt
Xem tuổi Nhâm Tý 1972 với  tuổi : 2009 [Kỷ Sửu]

Mộc – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Nhâm – Kỷ  =>  Bình

Tí – Sửu  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2009 [Kỷ Sửu]

Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB

Tuổi Kỵ xông đất năm 2021 tuổi Nhâm Tý 1972.

Bản mệnh tuổi Nhâm Tý nên chú ý các tuổi sau đây xông nhà năm Tân Sửu này xấu hao tài , tốn của sức khỏe không tốt cho gia chủ như sau :  Kỷ Hợi 1959 , Canh Dần 1950 , Đinh Hợi 1947 , Canh Tuất 1970 , Nhâm Tuất 1982 , Qúy Hợi 1983 , Mậu Thìn 1988 , Giáp Ngọ 1954 , Bính Ngọ 1966 , Đinh Mùi 1967

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *