Cho khí Amoniac (Nh3) tác dụng với chất Crom trioxit phản ứng hóa học xảy ra sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng xem phương trình phản ứng giữa NH3 + CrO3 được cân bằng đầy đủ tại bài viết này nhé!

NH3 + CrO3 Viết phương trình phản ứng hóa học

2 CrO3 + 2 NH3 → Cr2O3 + N2 + 3 H2O

Trong đó

  • CrO3 : Crom Trioxit
  • NH3 : Amoniac
  • Cr2O3 : Crom Oxit
  • N2 : Nito
  • H2O : Nước

Điều kiện phản ứng: Điều kiện khác: NH3 bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3

Hiện tượng xảy ra: Có khí nitơ thoát ra.

Bài tập có chứa Nh3 và CrO3

Bài 1 : Hiện tượng nào dưới đây đã được mô tả không đúng ?

A. Thổi khí NH3 qua CrO3 đun nóng thấy chất rắn chuyển từ màu đỏ sang màu lục thẫm.

B. Nung Cr(OH)3 trong không khí thấy chất rắn chuyển từ màu nâu đỏ sang màu lục xám.

C. Đốt CrO trong không khí thấy chất rắn chuyển sang màu lục thẫm.

D. Đun nóng S với K2Cr2O7 thấy chất rắn chuyển từ màu da cam sang màu lục thẫm.

Lời giải

Chất rắn màu lục thẫm là Cr2O3

Cả 4 phản ứng đều tạo sản phẩm là Cr2O3

Do vậy B sai vì chất rắn chuyển từ lục xám sang lục thẫm

Chọn đáp án : B

Bài 2 : Thổi khí NH3 đi qua 10g CrO3 đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn màu xanh lục có khối lượng là :

A. 0,52 gam B. 0,68 gam. C. 7,60 gam. D. 1,52 gam.

Lời giải

Phản ứng xảy ra : 2NH3 + 2CrO3 → Cr2O3 + N2 + 3H2O

nCrO3 = 0,1 (mol)

2NH3 + 2CrO3 → Cr2O3 + N2 + 3H2O

0,1          0,1         0,05

mCr2O3 = 0,05.152 = 7,6 (gam)

Chọn đáp án: C

Rate this post