Trong đề bài bạn có câu hỏi ” Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là ?” để trả lời đúng đáp án trong dạng câu hỏi này các bạn cần ôn tập lại những lý thuyết sau đây để có câu trả lời đúng:

Oxit tác dụng với nước

Oxit bazơ tác dụng với nước

Một số Oxit bazơ tan (oxit của kim loại kiềm và kiểm thổ trừ BeO, MgO) tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm)

Phương trình phản ứng: Oxit bazơ (tan) + H2O → Bazơ

Na2O + H2O → 2NaOH

Oxit axit tác dụng với nước

Nhiều Oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit

Phương trình phản ứng: Oxit axit + H2O → Axit

P2O5 + H2O → H3PO4

Bạn có thể quan tâm : Chất nào sau đây là oxit axit

Bài tập Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là

Câu 1 : Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch Axit

A. CaO  B. BaO   C. Na2O   D. SO3

Chọn:  D

SO3 là oxit axit nên tác dụng được với nước để tạo thành dung dịch axit.

Câu 2 : Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là

A. K2O.
B. CuO.
C. P2O5.
D. CaO.

Chọn : C

Oxit tác dụng được với dd axit là oxit bazo hoặc oxit lưỡng tính

Câu 3 : Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là :

A. K2O.  B. FeO.  C. N2O5.  D. CaO.

Chọn : C

N2O5 là oxit axit : N2O5 + H2O → 2HNO3

 

Rate this post