Thí nghiệm hóa học người ta cho Crom Trioxit (CrO3) tác dụng với Natri Hidroxit loãng (NaOH loãng) kết quả thu được sau thí nghiệm này là gì? Các bạn cùng xem phương trình phản ứng hóa học giữa CrO3 + NaOH như sau:

CrO3 + NaOH Viết phương trình phản ứng

CrO3 + 2NaOH → Na2CrO4 + H2O

Trong đó

  • CrO3 : Crom trioxit
  • NaOH : Natri hidroxit
  • Na2CrO4 : Natri cromat
  • H2O : Nước

Điều kiện phản ứng : Không có

Hiện tượng nhận biết : Chất sản phẩm H2O nước Na2CrO4 Natri cromat được sinh ra. chất tham gia NaOH natri hidroxit pha loãng, CrO3 Crom trioxit dần biến mất.

Bài tập có chứa chất CrO3 và NaOH

Cho CrO3 vào dung dịch NaOH (dùng dư) thu được dung dịch X, cho dung dịch H2SO4 dư vào dung dịch X thu được dung dịch Y. Nhận định nào sau đây sai?

A. Dung dịch X có màu cam

B. Dung dịch Y có màu cam

C. Dung dịch X có màu vàng

D. Dung dịch Y oxi hóa được Fe2+ trong dung dịch thành Fe3+.

Lời giải

CrO3 + NaOH → Na2CrO4 + H2O

Dung dịch X chứa Na2CrO4và NaOH dư ⇒ dung dịch X có màu vàng của ion CrO42-

Nên A sai. Khi thêm H+ vào thì NaOH dư trung hòa hết và CrO42- + H+ → Cr2O72- + H2O. dung dịch chuyển sang màu cam (Cr2O7 2-).

Chọn đáp án : A