sio2-hf

Phản ứng hóa học giữa Silic Ddiooxxit (SiO2) kết hợp với Axit Hidrofloric (Hf) kết quả thu được ở phản ứng hóa học này là gì? Các bạn có thể xem phương trình được cân bằng SiO2 + HF đầy đủ ở bài viết này.

sio2-hf

SiO2 + HF Cân bằng phản ứng hóa học.

SiO2 + HF → H2O + SiF4

trong đó

  • SiO2 : Silic dioxit
  • HF : Axit Hidrofloric
  • H2O : Nước
  • SiF4 : Khí Silic tetraflorua

Điều kiện phản ứng : Không có

Hiện tượng nhận biết : Ta quan sát chất sản phẩm H2O (nước) và SiF4 (Khí Silic tetraflorua) được tạo ra. Chất tham gia SiO2 (Silic dioxit) chất rắn màu trắng, HF ( dung dịch không màu Axit Hidrofloric) dần biến mất.

Bài tập có chứa Hf và SiO2

Bài 1 : Để hòa tan hoàn toàn 24 gam SiO2 cần dùng vừa hết m gam dd HF 25%, sau phản ứng thu được dd X. Giá trị của m là.

Lời giải

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

nSiO2 = 24/60 = 0,4 mol ⇒ nHF = 0,4.4 = 1,6 mol;

⇒ mHF = 1,6.20 = 32 gam ⇒ mdd = 32.100/25 = 128 gam.

Bài 2 : Đun nóng m gam Silic trong oxi dư thu được 53,4 gam silic đioxit. Giá trị của m

A. 18,69 gam        B. 24,92 gam

C. 37,38 gam        D. 12,46 gam.

Lời giải

nH2 = 2nSi = 2.2 = 4 mol ⇒ V = 89,6 lít

Chọn đáp án : B

Bài 3 : Silic đioxit phản ứng được với tất cả các chất trong dãy sau đây ?

A. NaOH, MgO, HCl B. KOH, MgCO3, HF

C. NaOH, Mg, HF D. KOH, Mg, HCl

Lời giải

Chọn đáp án: C