nh3-h3po4

Trong bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu phản ứng hóa học giữa amoniac (NH3) tác dụng cùng (axit photphoric (H3PO4) sản phẩm tạo ra (NH4)3PO4 amoni photphat, mời các bạn cùng xem phương trình phản ứng NH3 + H3PO4 đầy đủ tại đây.

nh3-h3po4

 NH3 + H3PO4 Phương trình sản phẩm tạo ra.

Xem thêm : KOH + H3PO4

Nh3 là gì?

NH3 là công thức phân tử của Amoniac, Amoniac là một hợp chất vô cơ được cấu tạo từ 3 nguyên tử nitơ và 1 nguyên tử hidro tạo thành liên kết kém bền.

  • NH3 thường tồn tại ở dạng khí, không màu, có mùi hôi khó chịu. Nồng độ Amoniac lớn có thể gây chết người.
  • Amoniac có độ phân cực lớn do phân tử NH3 có cặp electron tự do và liên kết N–H bị phân cực. Do đó NH3 là chất dễ hoá lỏng.
  • Dung dịch Amoniac là dung môi hoà tan tốt: NH3 hoà tan các dung môi hữu cơ dễ hơn nước do có hằng số điện môi nhỏ hơn nước. Kim loại kiềm và các kim loại Ca, Sr, Ba có thể hòa tan trong NH3 lỏng tạo dung dịch xanh thẫm.

Khi cho  NH3 liên kết với H3PO4 ta có phương trình đã cân bằng như sau:

NH3 + H3PO4 → (NH4)3PO4

  • NH3 :amoniac
  • H3PO4 :axit photphoric
  • (NH4)3PO4 : amoni photphat

Điều kiện phản ứng : Không có

Hiện tượng nhận biết : Chất sản phẩm (NH4)3PO4 (amoni photphat), được sinh ra. chất tham gia NH3 (amoniac), H3PO4 (axit photphoric), biến mất.

Bài tập có chứa NH3 và H3PO4

Bài 1 : Cho 20 gam dung dịch H3PO437,11% tác dụng vừa đủ với NH3 thì thu được 10g muối photphat amoni A. Công thức của muối A là:

A. (NH4)2HPO4

B. NH4H2PO4

C. (NH4)3PO4

D. Không xác định

Lời giải

Ta có nH3PO4= 0,07573 mol

Đặt công thức của muối amoni là (NH4)nH3-nPO4

H3PO4+ nNH3 →(NH4)nH3-nPO4

Ta có nmuối= nH3PO4= 0,07573 mol→ Mmuối A= 10/ 0,07573= 132 g/mol

→ 18n + 3-n+ 95= 132 → n= 2 → Công thức của muối A là (NH4)2HPO4

Chọn đáp án : A

Bài 2 : Cho 6,16 lít khí NH3 và V ml dung dịch H3PO4 0,1M phản ứng hết với nhau được dung dịch X. X phản ứng được tối đa 300 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối khan có trong X bằng:

A. 147,0 g

B. 13,235 g

C. 14,475 g

D. 14,9 g

Lời giải

n(NH3) = 6,16/22,4 = 0,275mol
n(NaOH) = 1.0,3 = 0,3mol

Dung dịch X phản ứng tối đa với NaOH nên muối thu được là muối Na3PO4
Theo ĐL bảo toàn nguyên tố:
n(H3PO4) = n(Na3PO4) = n(NaOH) / 3 = 0,3/3 = 0,1mol
n(NH3) / n(H3PO4) = 0,275 / 0,1 = 2,75
2 < n(NH3) / n(H3PO4)< 3 → cả 2 chất đều tham gia pư hết
Theo ĐL bảo toàn khối lượng, khối lượng muối thu được là:
m(muối) = m(NH3) + m(H3PO4) = 17.0,275 + 98.0,1 = 14,475g

Chọn đáp án : C

Rate this post