CUO-H2SO4

Phản ứng hóa học giữa Đồng oxit (CuO) và axit sulfuric (H2SO4) kết quả tạo thành sản phẩm Đồng sunfat (CuSO4) và Nước (H2O). Để viết được phương trình và cân bằng phương trình CuO + H2SO4 , CuO ra CuSO4 mời các bạn cùng xem chi tiết ở bài viết hôm nay.

Xem thêm : CuO ra CuCl2

CUO-H2SO4

CuO + H2SO4 phương trình phản ứng CuO ra CuSO4

CuO + H2SO4 → H2O + CuSO4

Trong đó

  • CuO : Chất rắn màu đen Đồng Oxit
  • H2SO4 : Dung dịch Axit Sulfuric không màu
  • H2O : Nước
  • CuSO4 : Dung dịch đồng Sunfat màu xanh lam

Điều kiện: Không có

Hiện tượng nhận biết phản ứng : CuO tan dần và dung dịch chuyển sang màu xanh.

Như vậy ở phương trình hóa học này ta đã có sản phẩm ừ CuO Ra CuSO4 nhé!

Bài tập có chứa chất CuO và H2SO4, CuSO4

Bài 1: Cho 16g CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4. Khối lượng muối thu được là

A. 8g      B. 16 g

C. 24g      D. 32g

Lời giải

nCuO = 0,2mol

CuO (0,2) + 2H2SO4 → CuSO4 (0,2 mol) + H2O

⇒ mCuSO4 = 0,2. 160 = 32g

Chọn đáp án D

Bài 2 : Cho 20,8g hỗn hợp Cu, CuO tác dụng với H2SO4 đặc, nóng dư thì thu được 4,48 lít khí (đktc).

a) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.

b) Tính khối lượng dd H2SO4 80% đặc nóng, tính khối lượng muối sinh ra.

Lời giải

a,Ta có: nSO2=0,2mol−−>nCu=0,2molnSO2=0,2mol−−>nCu=0,2mol
−−>mCu=12,8g−−>mCu=12,8g
–>%mCumCu=61,5%
–>%mCuOmCuO=38,5%

b, Ta có: nCuO=0,1mol nCuO=0,1mol
Theo các pthh, ta có: nH2SO4=2.nCu+nCuO=0,5molnH2SO4=2.nCu+nCuO=0,5mol
nCuSO4=0,3molnCuSO4=0,3mol
−−>md/dH2SO4=61,25g−−>md/dH2SO4=61,25g
−−>mCuSO4=48g

Bài 3 : Hòa tan hoàn toàn 2,81g hỗn hợp gồm Fe2O3, ZnO, MgO vào 500ml dung dịch H2SO4 0,1M. Cô cạn dung dịch thì khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là

A. 3,81g      B. 4,81g

C. 5,81g      D. 6,81g

Lời giải

nH2SO4 = 0,05 mol ⇒ mH2SO4 = 4,9g

Bảo toàn nguyên tố H có nH2O = nH2SO4 = 0,05 mol

⇒ mH2O = 0,9g

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có

moxit + mH2SO4 = mmuối + mH2O

⇒ mmuối = 2,81 + 4,9 – 0,9 = 6,81g

Chọn đáp án : D

Xem thêm: CH3CooH CuO

Rate this post