k3po4-agno3

Phương trình phản ứng hóa học cho Bạc Nitra (AgNO3) tác dụng với Kali Photphat (K3PO4) kết quả thu được những hợp chất nào sau phản ứng này. Mời các bạn cùng theo dõi phương trình được cân bằng K3PO4 + AgNO3 :

Xem thêm : Agno3 + Na3PO4

k3po4-agno3

K3PO4 + AgNO3 Cân bằng phản ứng hóa học

3AgNO3 + K3PO4 → 3KNO3 + Ag3PO4

Trong đó

  • AgNO3 : Bạc Nitrat
  • K3PO4 : Kali Photphat
  • KNO3 : Kali Nitrat
  • Ag3PO4 : Bạc Phosphat

Điều kiện phản ứng : Không có

Hiện tượng nhận biết : Ta có chất sản phẩm KNO3 (kali nitrat), Ag3PO4 (Bạc phosphat)  được sinh ra. Chất tham gia AgNO3 (bạc nitrat), K3PO4 (kali photphat) dần biến mất.

Xem thêm : Cu AgNO3

Tham khảo bài tập có chứa chất AgNO3 và K3PO4

Bài 1: Hiện tượng trong thí nghiệm nào dưới đây được mô tả đúng?

A. Cho dung dịch KHCO3 vào dung dịch BaCl2 thấy xuất hiện kết tủa màu trắng.

B. Cho AgNO3 vào dung dịch K3PO4 thấy xuất hiện kết tủa màu vàng.

C. Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Na[Al(OH)4] thấy xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan dần.

D. Cho từ từ dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Na2CO3 thì ngay lập tức có sủi bọt khí.

Trả lời

Chọn đáp án : B

Bài 2 : Khi nhỏ dung dịch AgNO3 vào dung dịch K3PO4 thì có kết tủa nào sau đây xuất hiện:

A. màu hồng
B. màu xanh
C. màu vàng
D. màu trắng

Trả lời

Khi nhỏ dung dịch AgNO3 vào dung dịch K3PO4 thì xảy ra phương trình hóa học:

3AgNO3 + K3PO4→ Ag3PO4 ↓ vàng + 3KNO3

Vậy xuất hiện kết tủa màu vàng (Ag3PO4).

Chọn đáp án : C

Rate this post