na3po4-agno3

Người ta cho phản ứng hóa học giữa Bạc Nitrat ( AgNO3 ) tác dụng với Natri Photphat (Na3PO4) tạo ra phản ứng hóa học nào và thu được những hợp chất nào sauphanr ứng này. Các bạn cùng theo dõi phương trình đã được cân bằng đầy đủ : AgNO3 + Na3PO4 tại đây.

na3po4-agno3

AgNO3 + Na3PO4 Viết phương trình phản ứng.

3AgNO3 + Na3PO4 → 3NaNO3 + Ag3PO4

Trong đó

  • AgNO3 : Bạc NiTrat
  • Na3PO4 : Natri Photphat
  • NaNO3 : Natri Nitrat
  • Ag3PO4 : Bạc phosphat

Điều kiện phản ứng: Nhiệt độ: nhiệt độ

Hiện tượng phản ứng : Xuất hiện kết tủa vàng bạc photphat (Ag3PO4).

Ví dụ có chứa AgNO3 và Na3PO4

Ví dụ 1:  Cho dung dịch AgNO3 lần lượt vào các dung dịch: HCl; Na3PO4; Fe(NO3)2; FeCl2. Sau khi các phản ứng hoàn toàn, số trường hợp có tạo kết tủa là
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

Lời giải

Các chất tạo được kết tủa là : HCl; Na3PO4; Fe(NO3)2; FeCl2.

Chọn đáp án : D

Ví dụ 2 :  Cho các dung dich sau : NaHCO3, NaHSO4, AlCl3, Na3PO4, AgNO3, HNO3. Chất tác dụng được với nhiều chất nhất trong số các chất cho ở trên là:

A. HCl , B. BaCl2 C. H2SO4 D. NaOH.

Lời giải

Để ý NaHCO3, NaHSO4 lưỡng tính AlCl3 và HNO3 có tính axit

Na3PO4, AgNO3 là muối

=> Một bazo sẽ phản ứng được với nhiều chất nhất so với axit hoặc muối khác

=> Đáp án D

Rate this post