Từ iot (i2) kết hợp với chất gì để ra hợp chất Kẽm iodide ( Zni2) các bạn cùng xem phương trình phản ứng từ I2 ra ZnI2 chi tiết ở thí nghiệm hóa học này nhé!

Xem thêm : Zn + AgNO3

I2 ra ZnI2 viết phương trình phản ứng

I2 + Zn ⟶ ZnI2

Trong đó

  • I2 : iot
  • Zn : Kẽm
  • Zni2 : Kẽm iodide

Điều kiện phản ứng : Nhiệt độ thường

Hiện tượng nhận biết phản ứng : Zn tác dụng với iot tạo thành muối màu trắng ZnI2.

Ví dụ có chứ Zn và i2

Bài 1 : Cho 6,5 g Zn tác dụng vừa đủ với iot (i2) thu được m g chất rắn màu trắng. Giá trị của m là:

A. 1,92 g B. 9,6 g B. 19,2 g D.0,96 g

Lời giải:

Phương trình phản ứng: Zn + I2 → ZnI2

NZnI = nZn = 0,1 mol ⇒ mI2 = 0,1 . 192 = 19,2 g

Chọn đáp án B.

Bài 2 : Cho 6,5 g Zn tác dụng vừa hết với m g iot phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

A. 1,27g B. 12,7 g C. 2,54 g D. 25,4 g

Lời giải

Phương trình phản ứng: Zn + I2 → ZnI2

nI2 = nZn = 0,1 mol ⇒ mI2 = 0,1 . 254 = 25,4 g

Chọn đáp án : D

Xem thêm : Zn H2O