zn-agno3

Trong thí nghiệm hóa học người ta cho Kẽm (Zn) tác dụng với Bạc Nitrat (AgNO3) kết quả tạo ra sau phản ứng như thế nào? Các bạn có thể xem phương trình phản ứng được cân bằng giữa Zn + AgNO3 chi tiết tại đây.

Xem thêm : Zn + H2O

zn-agno3

Zn + AgNO3 Phương trình phản ửng hóa học.

2AgNO3 + Zn → 2Ag + Zn(NO3)2

Trong đó

  • AgNO3 : Bạc Nitrat
  • Zn : Kẽm
  • Ag : Bạc
  • Zn(NO3)2 : Kẽm Nitrat

Điều kiện phản ứng: Không có

Hiện tượng phản ứng: Kim loại Zn tan dần tạo thành dung dịch không màu. Phản ứng xảy ra có kết tủa trắng thu được Bạc (Ag) và Kẽm Nitra Zn(NO3)2.

Bài tập có Zn và AgNO3

Bài 1 : Ngâm một thanh kim loại Zn có khối lượng 10gam trong 250 gam dung dịch Ag(NO3)2 4%. Khi lấy vật ra khỏi dd thì khối lượng dung dịch Ag(NO3)2 giảm 0,76 gam. Khối lựợng của thanh kim loại sau phản ứng là?

A. 10,76 g B. 10,26 g C. 11,5 g D. 17,6 g

Lời giải

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mkim loại + mdd = m’kim loạị sau + m’dd sau

→ m’kim loại – mkim loại = mdd – m’dd = 0,76 gam

→ Khối lượng dung dịch giảm đi chính là khối lượng tăng lên của thanh kim loại

Khối lựợng của thanh kim loại sau phản ứng là: 10 + 0,76 = 10,76 gam.

Chọn đáp án : A

Bài 2 : Cho hỗn hợp Zn và Fe vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và AgNO3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp hai kim loại. Hai kim loại đó là

A. Fe, Cu. B. Cu, Ag. C. Zn, Ag. D. Fe, Ag.

Lời giải

Zn, Fe + {Cu(NO3)2 , AgNO3 }

→ Hỗn hợp 2 kim loại có tính khử yếu nhất.

→ Hai kim loại là Cu và Ag .

Chọn đáp án : B

Rate this post