Từ axit Photphoric (H3PO4) tác dụng với chất gì để điều chế ra chất hóa học Kali Dihidro Photphat ( NaH2PO4 ) các bạn cùng xem phương trình phản ứng đầy đủ H3PO4 ra NaH2PO4 ở bài viết hôm nay.

H3PO4 ra NaH2PO4 Phương trình điều chế

H3PO4 + NaOH  →  NaH2PO4 + H2O 

Trong đó

  • NaOH : Natri Hidroxit
  • H3PO4 : Axit Photphoric
  • H2O : Nước
  • NaH2PO4 : Kali Dihidro Photphat

Điều kiện phản ứng : Không có

Hiện tượng xảy xa: Từ H3PO4  muốn điều chế ra NaH2PO4 người ta cho axit Photphoric tác dụng với Natri Hidroxit để ra Kali Dihidro Photphat (NaH2PO4) và nước (H2O).

Bài tập có chứa chất H3PO4 và NaH2PO4

Bài 1 :  Số muối axit trong các muối sau: NaHCO3; NaHSO4; Na2HPO3; NaHSO3; (NH4)2CO3; Na2HPO4.

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Lời giải

Chọn đáp án: B

Bài 2 : Phương trình điện li nào sau đây không đúng?

A. HCl → H+ + Cl-

B. H2S → 2H+ +S2-

C. Na3PO4→ 3Na+ + PO43-

D. CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

Lời giải
Chọn đáp án D
Bài 3:  Cho 100 ml dung dịch H3PO4 tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH a M thu được 1,2 gam muối NaH2PO4 và 1,42 mol Na2HPO4. Giá trị của a là:Lời giải

nNa2HPO4 = 0,01 mol; nNaH2PO4 = 0,01 mol; nNaOH = 0,01 + 0,01.2 = 0,03 mol ⇒ a = 0,03/0,2 = 0,15 M

Rate this post