Cho phản ứng oxi hóa khử giữa Bạc (Ag) tác dụng với Axit Nitric (HNO3) đặc và HNO3 loãng phản ứng cho ra các sản phẩm nào? Mời các bạn cùng theo dõi phương trình phản ứng hóa học Ag + HNO3 đặcAg + HNO3 loãng.

Ag + HNO3 Cân bằng phương trình phản ứng.

-Xem thêm : k3po4 + agno3

Phản ứng hóa học giữa Ag + HNO3 đặc

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + H2O + NO2

Trong đó

  • Ag : Bạc
  • HNO3 : Dung dịch Axit Nitric đậm đặc
  • AgNO3 : Bạc Nitrat
  • H2O : Nước
  • NO2 : Khí Nito Dioxit

Điều kiện phản ứng : Dung dịch HNO3 đậm đặc

Hiện tượng nhận biết : Bạc tan trong dung dịch và xuất hiện khí Nitơ đioxit (NO2) màu nâu đỏ.

Xem thêm : agno3 na3po4

Phản ứng hóa học giữa Ag + HNO3 loãng

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + 2H2O + NO

Trong đó

  • Ag : Bạc
  • HNO3 : Axit Nitric loãng
  • AgNO3 : Bạc Nitrat
  • H2O : Nước
  • NO : Khí Nito Oxit màu nâu

Điều kiện phản ứng : HNO3 loãng và nhiệt độ

Hiện tượng nhận biết  : Chất rắn màu bạc (Ag) tan dần trong dung dịch và sủi bọt khí do khí hóa nâu ngoài không khí Nito oxit (NO) sinh ra. Xuất hiện kết tủa trắng AgNO3.

Bài tập có chứa Ag và HNO3

Ví dụ 1 : Nung 2,23 gam hh X gồm (Fe, Cu, Ag) trong oxi một thời gian thu được 2,71 gam hh Y. Hoà tan Y bằng dung dịch HNO3 dư, thu được 0,672 lít khí NO (sp khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối. Tính khối lượng muối tạo thành và mol HNO3 phản ứng?

Lời giải

Số mol NO3 tạo muối là: nNO3 tạo muối = 3.nNO = 0,03.3 = 0,09 mol

Khối lượng muối tạo thành: m = mX + mNO3 tạo muối = 2,23 + 0,09.62 = 7,81 gam

Số mol oxi tham gia phản ứng: nO2 = (2,71-2,23)/32 = 0,015 mol ⇒ nO = 0,03 mol

Số mol HNO3 đã phản ứng là: n = 4.nNO + 2.nO = 0,18 mol

Ví dụ 2:  Những kim loại nào sau đây không tác dụng được với dd HNO3 đặc, nguội

A. Fe, Al, Cr

B. Cu, Ag, Cr

C. Al, Fe, Cu

D. Mn, Ni, Al

Lời giải

những chất bị thụ động trong HNO3 đặc, nguội

Chọn đáp án : A

Bài 3 : Nung 19,89 gam hh X gồm (Al, Zn, Mg) trong oxi một thời gian thu được 23,09 gam hh Y. Hoà tan Y bằng dung dịch HNO3 dư, thu được 1,12 lít khí N2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dd Z. Cô cạn dd Z thu m gam muối. Giá trị của m là:

Lời giải

nNO3 tạo muối = 0,05. 10 = 0,5 mol; m = mX + mNO3 = 19,89 + 0,5.62 = 50,89 gam.

 

Rate this post