Từ H3PO4 (Axit Photphoric) muốn điều chế ra chất hóa học Na3PO4 (Natri Photphat) người ta cho nó tác dụng với chất nào. Mời các bạn cùng xem phương trình điều chế từ H3PO4 ra Na3PO4 như sau:

H3PO4 ra Na3PO4 phương trình điều chế

H3PO4 + 3NaOH → 3H2O + Na3PO4

  • H3PO4 : Dung dịch Axit photphoric
  • NaOH : Dung dịch Natri hidroxit
  • H2O : Nước
  • Na3PO4 : Natri photphat

Kết luận : Để tạo ra Natri photphat ( Na3PO3) từ Axit Photphoric (H3PO4) người ta kết hợp giữa H3PO4 với NaOH để tạo ra chất Axit Photphoric nhé!

Bài tập liên quan H3PO4 và Na3PO4

Ví dụ 1: Cho 100 ml dung dịch H3PO4 0,2 M vào 1 lit dung dịch Ca(OH)2 0,012 M. Tính khối lượng muối tạo thành sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Lời giải

nH3PO4 = 0,02 mol; nOH = 0,024 mol

T = 0,024/0,02 = 1,2 ⇒ tạo ra 2 muối H2PO4 và HPO42-

Phương trình phản ứng:

Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca(H2PO4)2 + 2H2O

Ca(OH)2 + H3PO4 → CaHPO4 + 2H2O

Gọi số mol của Ca(H2PO4)2 và CaHPO4 lần lượt là x, y mol

Ta có : 2x + y = 0,02 (1) và x + y = 0,012 (2)

⇒x = 0,008 mol và y = 0,004 mol

Khối lượng các muối sau phản ứng là:

mCa(H2PO4)2 = 0,008. 234 = 1,872 gam

mCaHPO4 = 0,004. 136 = 0,544 gam

Ví dụ 2 :  Hòa tan hoàn toàn 3,1 gam P trong 100 gam dung dịch HNO3 63% (đặc nóng) thu được dung dịch X và V lít (đktc) khí NO2 duy nhất. Giá trị của V là

a , 11,2 : b,5,6. c, 10,08. d,8,96.

Lời giải

Chọn đáp án : A

Rate this post