Trong phương trình hóa học axit clohidric (HCl) tác dụng với Cacbon (C) cho ra sản phẩm gì và cân bằng phương trình hóa học C + HCl này như thế nào mời các bạn xem chi tiết tại đây.

C+ HCl phương trình phản ứng.

C là gì?

C là ký hiệu viết tắt của Cacbon trong bảng tuần hoàn hóa học và số nguyên tử bằng 6, nguyên tử khối bằng 12. Là một nguyên tố phi kim có hóa trị 4 phổ biến.

2HCl + C → CCl2H2

Trong đó

  • C : Cacbon
  • HCl : Axit clohidric
  • CCl2H2 : Dichloromethan

Các công thức liên quan C và HCl

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

CH3Cl + Cl2 → CH2Cl2 + HCl

Fe + 2HCl → FeCl2+ H2

NaOH + HCl → NaCl + H2O

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl

CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl

2Al + 3CO → Al2O3 + 3C

2Mg + CO2 → 2MgO + C

CO + H2 ↔ C + H2O (Nhiệt độ khoảng 1050 độ C)

CO + 3H2 → CH4↑ + H2O (Chất xúc tác: Nickel, 250 độ C)

CO2 + 4H2 → CH4↑ + 2H2O (Xúc tác, nhiệt độ cao, áp suất cao)

Rate this post