Cho kẽm tác dụng với Axít Sunfuric đặc và Axít Sunfuric loãng có phương trình phản ứng hóa học và thu được những chất gì? Các bạn cùng cân bằng phương trình hóa học Zn + h2so4 như sau:

Zn + H2so4 cân bằng phương trình phản ứng.

Ta cho Kem tác dụng với H2so4 đặc và H2so4 sẽ ra phản ứng hóa học khác nhau:

Zn tác dụng H2SO4 đặc

Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

Điều kiện phản ứng Zn và dung dịch H2SO4 đặc

Ở nhiệt độ thường và h2so4 đặc

Kẽm tan dần, xuất hiện khí không màu, có mùi hắc chính là lưu huỳnh đioxit (SO2)

Zn tác dụng H2SO4 loãng

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Điều kiện phản ứng xảy ra phan ứng Zn tác dụng H2SO4 loãng

Nhiệt độ thường và H2SO4 loãng

Có khí không màu thoát ra và mẩu kẽm tan dần

Bài tập ví dụ với Zn và H2so4

Ví dụ 1 : Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

A. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

B. Fe + S \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} FeS

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2

Lời giải
Chọn đáp án D

Ví dụ 2 : Thả một mẫu kẽm vào dung dịch axit H2SO4 loãng thấy xuất hiện, hiện tượng gì?

A. Có khí không màu thoát ra

B. Có khí có màu thoát ra, và viên kẽm tan dần

C. Có khí không màu thoát ra và mẩu kẽm tan dần

D. Mẫu kẽm tan dần

Lời giải

Đáp án C

Ví dụ 3 :  Phản ứng của kim loại Zn với dung dịch H2SO4 loãng có phương trình ion thu gọn là

A. Zn + 2H+ → H2 + Zn2+

B. Zn + 2H+ + SO42- → H2 + ZnSO4

C. Zn + 4H+ + SO42- → 2H2O + Zn2+ + SO2

D. Zn + SO42- → ZnSO4

Lời giải
Chọn đáp án A
Ví dụ 4 : Dãy kim loại nào trong các dãy sau đây gồm các kim loại đều không tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nguội?A. Al, Fe, Au, Mg

B. Zn, Pt, Au, Mg

C. Al, Fe, Zn, Mg

D. Al, Fe, Au, Pt

Lời giải

Chọn đáp án D

Rate this post