zn-cu-so4

Phản ứng hóa học giữa Kẽm ( Zn) và Đồng Sunfat (CuSO4) kết quả thu được là Đồng (Cu) và Kẽm Sulfat phương trình được viết như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi phản ứng hóa học Cu SO4 Zn tại đây .

zn-cu-so4

Zn + CuSO4 Viết phương trình phản ứng

Zn + CuSO4 ⟶ Cu + ZnSO4

Trong đó

  • Zn : Kẽm
  • CuSO4 : đồng Sunfat
  • Cu : Đồng
  • ZnSO4 : Kẽm Sulfat

Điều kiện phản ứng : Không có

Hiện tượng nhận biết : Có chất rắn mày đỏ bám ngoài dây kẽm, màu xanh lam của dung dịch đồng (II) sunfat nhạt dần, kẽm tan dần.

Bài tập ví dụ

Bài 1: Ngâm một thanh Zn trong 200 ml dung dịch CuSO4 x M. Sau khi phản ứng kết thúc lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch rửa nhẹ, làm khô thấy khối lượng thanh Zn giảm 0,2 g. Giá trị của x là

A. 1,000.    B. 0,001.    C. 0,040.    D. 0,200.

Lời giải

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu

nCuSO4 = ngiảm = 0,2/1 = 0,2 mol ⇒ x = 0,2/0,2 = 1M

Chọn đáp án : A

Bài 2 :  Hòa tan hoàn tàn 6,4 gam Cu và trong dung dịch H2SO4 đặc thu được V lít sản phẩm khử duy nhất khí SO2 ở điều kiện tiêu chuẩn

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít

Xem đáp án

Đáp án AnCu= 0,1 mol

Phương trình hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

0,1  → 0,1 mol

nSO2 = 0,1 mol => VSO2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

 

Rate this post