chon-tuoi-xong-dat-nam-2021-cho-tuoi-giap-dan

Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 năm 2021 này chọn tuổi nào xông nhà đẹp nhất năm nay. Để có kế hoạch chọn tuổi xông đất, mở hàng đầu năm mới Tân Sửu này mời anh chị xem đầy đủ đánh giá người hợp mệnh tuổi Giáp Dần qua ngũ hành tương sinh đầy đủ nhất.

chon-tuoi-xong-dat-nam-2021-cho-tuoi-giap-dan

Chọn tuổi đẹp xông đất năm 2021 cho tuổi Giáp Dần 1974

Xem tuổi Giáp Dần 1974 với  tuổi : 1942 [Nhâm Ngọ]

Thủy – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh

Giáp – Nhâm  =>  Bình

Dần – Ngọ  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1942 [Nhâm Ngọ]

Thổ – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Ngọ  =>  Lục hại

TB
Xem tuổi Giáp Dần 1974 với  tuổi : 1943 [Qúy Mùi]

Thủy – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh

Giáp – Qúy  =>  Bình

Dần – Mùi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1943 [Qúy Mùi]

Thổ – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

TB
Xem tuổi Giáp Dần 1974 với  tuổi : 1951 [Tân Mão]

Thủy – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Sinh

Giáp – Tân  =>  Bình

Dần – Mão  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1951 [Tân Mão]

Thổ – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Mão  =>  Bình

TB
Xem tuổi Giáp Dần 1974 với  tuổi : 1954 [Giáp Ngọ]

Thủy – Sa Trung Kim   =>  Tương Sinh

Giáp – Giáp  =>  Bình

Dần – Ngọ  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1954 [Giáp Ngọ]

Thổ – Sa Trung Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Ngọ  =>  Lục hại

Khá
Xem tuổi Giáp Dần 1974 với  tuổi : 1955 [Ất Mùi]

Thủy – Sa Trung Kim   =>  Tương Sinh

Giáp – Ất  =>  Bình

Dần – Mùi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1955 [Ất Mùi]

Thổ – Sa Trung Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

TB
Xem tuổi Giáp Dần 1974 với  tuổi : 1958 [Mậu Tuất]

Thủy – Bình Địa Mộc   =>  Tương Sinh

Giáp – Mậu  =>  Bình

Dần – Tuất  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1958 [Mậu Tuất]

Thổ – Bình Địa Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Giáp Dần 1974 với   tuổi : 1959 [Kỷ Hợi]

Thủy – Bình Địa Mộc   =>  Tương Sinh

Giáp – Kỷ  =>  Tương hợp

Dần – Hợi  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1959 [Kỷ Hợi]

Thổ – Bình Địa Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Giáp Dần 1974 với  tuổi : 1962 [Nhâm Dần]

Thủy – Kim Bạc Kim   =>  Tương Sinh

Giáp – Nhâm  =>  Bình

Dần – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1962 [Nhâm Dần]

Thổ – Kim Bạc Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

TB
Xem tuổi Giáp Dần 1974 với  tuổi : 1963 [Qúy Mão]

Thủy – Kim Bạc Kim   =>  Tương Sinh

Giáp – Qúy  =>  Bình

Dần – Mão  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1963 [Qúy Mão]

Thổ – Kim Bạc Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Mão  =>  Bình

TB
Xem tuổi Giáp Dần 1974 với  tuổi : 1966 [Bính Ngọ]

Thủy – Thiên Hà Thủy   =>  Bình

Giáp – Bính  =>  Bình

Dần – Ngọ  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1966 [Bính Ngọ]

Thổ – Thiên Hà Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Ngọ  =>  Lục hại

TB
Xem tuổi Giáp Dần 1974 với  tuổi : 1970 [Canh Tuất]

Thủy – Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh

Giáp – Canh  =>  Tương phá

Dần – Tuất  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1970 [Canh Tuất]

Thổ – Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Giáp Dần 1974 với  tuổi : 1971 [Tân Hợi]

Thủy – Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh

Giáp – Tân  =>  Bình

Dần – Hợi  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1971 [Tân Hợi]

Thổ – Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

Tốt
Xem tuổi Giáp Dần 1974 với  tuổi : 1972 [Nhâm Tí]

Thủy – Tang Đố Mộc   =>  Tương Sinh

Giáp – Nhâm  =>  Bình

Dần – Tí  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1972 [Nhâm Tí]

Thổ – Tang Đố Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

TB
Xem tuổi Giáp Dần 1974 với  tuổi : 1973 [Qúy Sửu]

Thủy – Tang Đố Mộc   =>  Tương Sinh

Giáp – Qúy  =>  Bình

Dần – Sửu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1973 [Qúy Sửu]

Thổ – Tang Đố Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB
Xem tuổi Giáp Dần 1974 với  tuổi : 1981 [Tân Dậu]

Thủy – Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh

Giáp – Tân  =>  Bình

Dần – Dậu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1981 [Tân Dậu]

Thổ – Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Giáp Dần 1974 với  tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]

Thủy – Đại Hải Thủy   =>  Bình

Giáp – Nhâm  =>  Bình

Dần – Tuất  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]

Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Giáp Dần 1974 với  tuổi : 1983 [Qúy Hợi]

Thủy – Đại Hải Thủy   =>  Bình

Giáp – Qúy  =>  Bình

Dần – Hợi  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1983 [Qúy Hợi]

Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Giáp Dần 1974 với  tuổi : 1984 [Giáp Tí]

Thủy – Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh

Giáp – Giáp  =>  Bình

Dần – Tí  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1984 [Giáp Tí]

Thổ – Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

TB
Xem tuổi Giáp Dần 1974 với  tuổi : 1985 [Ất Sửu]

Thủy – Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh

Giáp – Ất  =>  Bình

Dần – Sửu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1985 [Ất Sửu]

Thổ – Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB
Xem tuổi Giáp Dần 1974 với  tuổi : 1988 [Mậu Thìn]

Thủy – Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh

Giáp – Mậu  =>  Bình

Dần – Thìn  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1988 [Mậu Thìn]

Thổ – Đại Lâm Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Thìn  =>  Lục phá

TB
Xem tuổi Giáp Dần 1974 với  tuổi : 1989 [Kỷ Tỵ]

Thủy – Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh

Giáp – Kỷ  =>  Tương hợp

Dần – Tỵ  =>  Lục hại

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1989 [Kỷ Tỵ]

Thổ – Đại Lâm Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Giáp Dần 1974 với  tuổi : 1993 [Qúy Dậu]

Thủy – Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh

Giáp – Qúy  =>  Bình

Dần – Dậu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1993 [Qúy Dậu]

Thổ – Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Giáp Dần 1974 với  tuổi : 2002 [Nhâm Ngọ]

Thủy – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh

Giáp – Nhâm  =>  Bình

Dần – Ngọ  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2002 [Nhâm Ngọ]

Thổ – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Ngọ  =>  Lục hại

TB
Xem tuổi Giáp Dần 1974 với  tuổi : 2003 [Qúy Mùi]

Thủy – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh

Giáp – Qúy  =>  Bình

Dần – Mùi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2003 [Qúy Mùi]

Thổ – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

TB

Những tuổi Xấu không nên chọn xông nhà năm 2021 cho tuổi Giáp Dần

Đinh Mùi 1967 : Thiên Hà Thủy
Nhâm Thìn 2012 : Trường Lưu Thủy
Giáp Thân 2004 : Tuyền Trung Thủy
Tân Mùi 1991 : Lộ Bàng Thổ
Mậu Thân 1968 : Đại Trạch Thổ
Nhâm Thìn 1952 : Trường Lưu Thủy

Chúng tôi đã liệt kê 6 tuổi xung khắc với mệnh chủ tuổi Giáp Dần 1974 vì vậy đặc biệt không chọn những tuổi này xông đất, xông nhà năm 2021 phạm vào các điều kỵ trong ngũ hành tương xung.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *