chon-tuoi-xong-dat-dat-dau-nam-2021-cho-tuoi-at-mao

Tuổi Ất Mão 1975 năm 2021 này chọn tuổi nào xông đất, xông nhà đẹp, cần tránh những tuổi nào xung khắc với gia chủ tuổi Ấ Mão. Để lựa chọn được những tuổi phù hợp xông đất năm Tân Sửu này mời gia chủ tuổi Ất Mão xem chi tiết đánh giá từ chuyên gia phong thủy hàng đầu Việt nam ở bài viết hôm nay.

chon-tuoi-xong-dat-dat-dau-nam-2021-cho-tuoi-at-mao

Chọn tuổi đẹp xông đất năm 2021 cho tuổi Ất Mão 1975.

Xem tuổi Ất Mão 1975 với tuổi : 1940 [Canh Thìn]

Thủy – Bạch Lạp Kim   =>  Tương Sinh

Ất – Canh  =>  Tương hợp

Mão – Thìn  =>  Lục hại

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1940 [Canh Thìn]

Thổ – Bạch Lạp Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Thìn  =>  Lục phá

TB
Xem tuổi Ất Mão 1975 với  tuổi : 1943 [Qúy Mùi]

Thủy – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh

Ất – Qúy  =>  Bình

Mão – Mùi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1943 [Qúy Mùi]

Thổ – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

TB
Xem tuổi Ất Mão 1975 với  tuổi : 1950 [Canh Dần]

Thủy – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Sinh

Ất – Canh  =>  Tương hợp

Mão – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1950 [Canh Dần]

Thổ – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Ất Mão 1975 với tuổi : 1955 [Ất Mùi]

Thủy – Sa Trung Kim   =>  Tương Sinh

Ất – Ất  =>  Bình

Mão – Mùi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1955 [Ất Mùi]

Thổ – Sa Trung Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

Khá
Xem tuổi Ất Mão 1975 với tuổi : 1958 [Mậu Tuất]

Thủy – Bình Địa Mộc   =>  Tương Sinh

Ất – Mậu  =>  Bình

Mão – Tuất  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1958 [Mậu Tuất]

Thổ – Bình Địa Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Ất Mão 1975 với tuổi : 1959 [Kỷ Hợi]

Thủy – Bình Địa Mộc   =>  Tương Sinh

Ất – Kỷ  =>  Bình

Mão – Hợi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1959 [Kỷ Hợi]

Thổ – Bình Địa Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Ất Mão 1975 với tuổi : 1962 [Nhâm Dần]

Thủy – Kim Bạc Kim   =>  Tương Sinh

Ất – Nhâm  =>  Bình

Mão – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1962 [Nhâm Dần]

Thổ – Kim Bạc Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

TB
Xem tuổi Ất Mão 1975 với tuổi : 1963 [Qúy Mão]

Thủy – Kim Bạc Kim   =>  Tương Sinh

Ất – Qúy  =>  Bình

Mão – Mão  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1963 [Qúy Mão]

Thổ – Kim Bạc Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Mão  =>  Bình

TB
Xem tuổi Ất Mão 1975 với tuổi : 1967 [Đinh Mùi]

Thủy – Thiên Hà Thủy   =>  Bình

Ất – Đinh  =>  Bình

Mão – Mùi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1967 [Đinh Mùi]

Thổ – Thiên Hà Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

TB
Xem tuổi Ất Mão 1975 với tuổi : 1970 [Canh Tuất]

Thủy – Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh

Ất – Canh  =>  Tương hợp

Mão – Tuất  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1970 [Canh Tuất]

Thổ – Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

Khá
Xem tuổi Ất Mão 1975 với tuổi : 1971 [Tân Hợi]

Thủy – Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh

Ất – Tân  =>  Tương phá

Mão – Hợi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1971 [Tân Hợi]

Thổ – Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Ất Mão 1975 với tuổi : 1973 [Qúy Sửu]

Thủy – Tang Đố Mộc   =>  Tương Sinh

Ất – Qúy  =>  Bình

Mão – Sửu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1973 [Qúy Sửu]

Thổ – Tang Đố Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB
Xem tuổi Ất Mão 1975 với tuổi : 1980 [Canh Thân]

Thủy – Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh

Ất – Canh  =>  Tương hợp

Mão – Thân  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1980 [Canh Thân]

Thổ – Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Ất Mão 1975 với tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]

Thủy – Đại Hải Thủy   =>  Bình

Ất – Nhâm  =>  Bình

Mão – Tuất  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]

Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Ất Mão 1975 với tuổi : 1983 [Qúy Hợi]

Thủy – Đại Hải Thủy   =>  Bình

Ất – Qúy  =>  Bình

Mão – Hợi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1983 [Qúy Hợi]

Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Ất Mão 1975 với tuổi : 1985 [Ất Sửu]

Thủy – Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh

Ất – Ất  =>  Bình

Mão – Sửu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1985 [Ất Sửu]

Thổ – Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB
Xem tuổi Ất Mão 1975 với tuổi : 1989 [Kỷ Tỵ]

Thủy – Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh

Ất – Kỷ  =>  Bình

Mão – Tỵ  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1989 [Kỷ Tỵ]

Thổ – Đại Lâm Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Ất Mão 1975 với tuổi : 1992 [Nhâm Thân]

Thủy – Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh

Ất – Nhâm  =>  Bình

Mão – Thân  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1992 [Nhâm Thân]

Thổ – Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

TB
Xem tuổi Ất Mão 1975 với tuổi : 2000 [Canh Thìn]

Thủy – Bạch Lạp Kim   =>  Tương Sinh

Ất – Canh  =>  Tương hợp

Mão – Thìn  =>  Lục hại

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2000 [Canh Thìn]

Thổ – Bạch Lạp Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Thìn  =>  Lục phá

TB
Xem tuổi Ất Mão 1975 với  tuổi : 2003 [Qúy Mùi]

Thủy – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh

Ất – Qúy  =>  Bình

Mão – Mùi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2003 [Qúy Mùi]

Thổ – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

TB
Xem tuổi Ất Mão 1975 với tuổi : 2010 [Canh Dần]

Thủy – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Sinh

Ất – Canh  =>  Tương hợp

Mão – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2010 [Canh Dần]

Thổ – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

Khá

Những tuổi xấu không nên chọn không đất năm 2021 cho gia chủ tuổi Ất Mão.

  • Nam nữ tuổi Ất Mão 1975 sinh từ ngày 11/2/1975 đến 30/1/1976 –  Năm 2021 gia chủ 47 tuổi.
  • Mệnh ngũ hành: Đại Khê Thủy – Nước khe lớn
  • Cung phi: Nam cung Đoài – Nữ cung Cấn
  • Sao chiếu mệnh năm 2021: Nam mạng bị sao Thổ Tú, nữ mạng bị sao Vân Hớn chiếu mạng
  • Tam hợp: Mùi, Hợi – Lục hợp: Tuất – Tứ hành xung: Dậu, Tý, Ngọ

Những tuổi sau đây tuổi Ất Mão 1975 đặc biệt không nên chọn xông nhà năm 2021 : Giáp Thân 1944 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu), Nhâm Ngọ 1942 (Xấu), Bính Tuất 1946 (Xấu), Mậu Thân 1968 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Giáp Dần 1974 (Xấu). Canh Tý 1960 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Giáp Thìn 1964 (Xấu).

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *