xem-tuoi-xong-dat-dau-nam-2021-cho-tuoi-binh-dan-1986

Chọn tuổi đẹp xông nhà đầu năm 2021 cho tuổi Bính Dần là việc làm không thể thiếu cho ngày đầu năm mới. Đặc biệt là bản mệnh làm việc kinh doanh chọn người mở hàng đầu năm thì xem người hợp tuổi với gia chủ là công việc cực kỳ quan trọng trong tâm linh của người Việt Nam chúng ta từ xa xưa đó nhé. Xem ngay đánh giá tuổi đẹp xông đất đầu năm Tân Sửu cho tuổi Bính Dần 1986 tại đây.

xem-tuoi-xong-dat-dau-nam-2021-cho-tuoi-binh-dan-1986

Chọn tuổi đẹp xông đất đầu năm 2021 cho tuổi Bính Dần 1986.

Xem tuổi Bính Dần 1986 với  tuổi : 1946 [Bính Tuất]

Hỏa – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Bính – Bính  =>  Bình

Dần – Tuất  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1946 [Bính Tuất]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

Khá
Xem tuổi Bính Dần 1986 với  tuổi : 1947 [Đinh Hợi]

Hỏa – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Bính – Đinh  =>  Bình

Dần – Hợi  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1947 [Đinh Hợi]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Hợi  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Bính Dần 1986 với  tuổi : 1950 [Canh Dần]

Hỏa – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Sinh

Bính – Canh  =>  Bình

Dần – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1950 [Canh Dần]

Thổ – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

TB
Xem tuổi Bính Dần 1986 với  tuổi : 1951 [Tân Mão]

Hỏa – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Sinh

Bính – Tân  =>  Tương hợp

Dần – Mão  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1951 [Tân Mão]

Thổ – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Mão  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Bính Dần 1986 với  tuổi : 1958 [Mậu Tuất]

Hỏa – Bình Địa Mộc   =>  Tương Sinh

Bính – Mậu  =>  Bình

Dần – Tuất  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1958 [Mậu Tuất]

Thổ – Bình Địa Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Bính Dần 1986 với   tuổi : 1959 [Kỷ Hợi]

Hỏa – Bình Địa Mộc   =>  Tương Sinh

Bính – Kỷ  =>  Bình

Dần – Hợi  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1959 [Kỷ Hợi]

Thổ – Bình Địa Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Bính Dần 1986 với  tuổi : 1960 [Canh Tí]

Hỏa – Bích Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Bính – Canh  =>  Bình

Dần – Tí  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1960 [Canh Tí]

Thổ – Bích Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

TB
Xem tuổi Bính Dần 1986 với  tuổi : 1961 [Tân Sửu]

Hỏa – Bích Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Bính – Tân  =>  Tương hợp

Dần – Sửu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1961 [Tân Sửu]

Thổ – Bích Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Bính Dần 1986 với  tuổi : 1969 [Kỷ Dậu]

Hỏa – Đại Dịch Thổ   =>  Tương Sinh

Bính – Kỷ  =>  Bình

Dần – Dậu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1969 [Kỷ Dậu]

Thổ – Đại Dịch Thổ   =>  Bình

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Bính Dần 1986 với  tuổi : 1971 [Tân Hợi]

Hỏa – Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Khắc

Bính – Tân  =>  Tương hợp

Dần – Hợi  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1971 [Tân Hợi]

Thổ – Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Bính Dần 1986 với  tuổi : 1973 [Qúy Sửu]

Hỏa – Tang Đố Mộc   =>  Tương Sinh

Bính – Qúy  =>  Bình

Dần – Sửu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1973 [Qúy Sửu]

Thổ – Tang Đố Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB
Xem tuổi Bính Dần 1986 với  tuổi : 1976 [Bính Thìn]

Hỏa – Sa Trung Thổ   =>  Tương Sinh

Bính – Bính  =>  Bình

Dần – Thìn  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1976 [Bính Thìn]

Thổ – Sa Trung Thổ   =>  Bình

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Thìn  =>  Lục phá

TB
Xem tuổi Bính Dần 1986 với  tuổi : 1978 [Mậu Ngọ]

Hỏa – Thiên Thượng Hỏa   =>  Bình

Bính – Mậu  =>  Bình

Dần – Ngọ  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1978 [Mậu Ngọ]

Thổ – Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Ngọ  =>  Lục hại

TB
Xem tuổi Bính Dần 1986 với  tuổi : 1981 [Tân Dậu]

Hỏa – Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh

Bính – Tân  =>  Tương hợp

Dần – Dậu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1981 [Tân Dậu]

Thổ – Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

Khá
Xem tuổi Bính Dần 1986 với  tuổi : 1988 [Mậu Thìn]

Hỏa – Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh

Bính – Mậu  =>  Bình

Dần – Thìn  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1988 [Mậu Thìn]

Thổ – Đại Lâm Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Thìn  =>  Lục phá

TB
Xem tuổi Bính Dần 1986 với  tuổi : 1990 [Canh Ngọ]

Hỏa – Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh

Bính – Canh  =>  Bình

Dần – Ngọ  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1990 [Canh Ngọ]

Thổ – Lộ Bàng Thổ   =>  Bình

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Ngọ  =>  Lục hại

Khá
Xem tuổi Bính Dần 1986 với  tuổi : 1991 [Tân Mùi]

Hỏa – Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh

Bính – Tân  =>  Tương hợp

Dần – Mùi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1991 [Tân Mùi]

Thổ – Lộ Bàng Thổ   =>  Bình

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

Khá
Xem tuổi Bính Dần 1986 với  tuổi : 1994 [Giáp Tuất]

Hỏa – Sơn Đầu Hỏa   =>  Bình

Bính – Giáp  =>  Bình

Dần – Tuất  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1994 [Giáp Tuất]

Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Bính Dần 1986 với  tuổi : 1995 [Ất Hợi]

Hỏa – Sơn Đầu Hỏa   =>  Bình

Bính – Ất  =>  Bình

Dần – Hợi  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1995 [Ất Hợi]

Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Bính Dần 1986 với   tuổi : 1998 [Mậu Dần]

Hỏa – Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh

Bính – Mậu  =>  Bình

Dần – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1998 [Mậu Dần]

Thổ – Thành Đầu Thổ   =>  Bình

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

TB
Xem tuổi Bính Dần 1986 với  tuổi : 1999 [Kỷ Mão]

Hỏa – Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh

Bính – Kỷ  =>  Bình

Dần – Mão  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1999 [Kỷ Mão]

Thổ – Thành Đầu Thổ   =>  Bình

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Mão  =>  Bình

TB
Xem tuổi Bính Dần 1986 với   tuổi : 2002 [Nhâm Ngọ]

Hỏa – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh

Bính – Nhâm  =>  Tương phá

Dần – Ngọ  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2002 [Nhâm Ngọ]

Thổ – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Ngọ  =>  Lục hại

TB
Xem tuổi Bính Dần 1986 với  tuổi : 2003 [Qúy Mùi]

Hỏa – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh

Bính – Qúy  =>  Bình

Dần – Mùi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2003 [Qúy Mùi]

Thổ – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

TB
Xem tuổi Bính Dần 1986 với  tuổi : 2006 [Bính Tuất]

Hỏa – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Bính – Bính  =>  Bình

Dần – Tuất  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2006 [Bính Tuất]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

Khá
Xem tuổi Bính Dần 1986 với  tuổi : 2007 [Đinh Hợi]

Hỏa – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Bính – Đinh  =>  Bình

Dần – Hợi  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2007 [Đinh Hợi]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Hợi  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Bính Dần 1986 với   tuổi : 2010 [Canh Dần]

Hỏa – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Sinh

Bính – Canh  =>  Bình

Dần – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2010 [Canh Dần]

Thổ – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

TB

Tuổi Kỵ Bính Dần 1986 năm 2021 không nên chọn xông nhà.

Chọn tuổi đẹp xông nhà nhưng chúng ta cũng cần phải biết tuổi nào xung khắc với tuổi Giáp Dần năm 2021 này dựa vào thiên can, địa chi đánh giá chuẩn xác nhất các tuổi nên tránh như sau:

Nhâm Thìn 2012 – Trường Lưu Thủy
Đinh Mùi 1967 – Thiên Hà Thủy
Nhâm Thìn 1952 – Trường Lưu Thủy
Giáp Thân 2004 – Tuyền Trung Thủy
Nhâm Tuất 1982 – Đại Hải Thủy
Ất Mão 1975 – Đại Khê Thủy
Quý Tỵ 1953 – Trường Lưu Thủy

Kết luận : Trên đây là toàn bộ đánh giá tuổi đẹp, tuổi xấu xông nhà năm 2021 cho bản mệnh tuổi Bính Dần 1986 mong mọi điều tốt đẹp đến với gia chủ Bính Dần năm Tân Sửu này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *