tuoi-dep-xong-dat-dau-nam-cho-tuoi-quy-mao

Tuổi Quý Mão 1963 năm 2021 tuổi nào hợp xông nhà cho bản mệnh, để đánh giá chi tiết tuổi đẹp hợp mệnh xông đất năm 2021 cho gia chủ sinh năm 1963, bài viết này sẽ gửi đến anh chị chi tiết nhất những tuổi đẹp, tuổi xấu xông đất năm Tân Sửu này cho tuổi Quý Mão.

tuoi-dep-xong-dat-dau-nam-cho-tuoi-quy-mao

Chọn tuổi đẹp xông đất năm 2021 cho tuổi Quý Mão

Xem tuổi Quí Mão 1963 với  tuổi : 1923 [Qúy Hợi]

Kim – Đại HảI Thủy   =>  Tương Sinh

Qúy – Qúy  =>  Bình

Mão – Hợi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1923 [Qúy Hợi]

Thổ – Đại HảI Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Quí Mão 1963 với  tuổi : 1931 [Tân Mùi]

Kim – Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh

Qúy – Tân  =>  Bình

Mão – Mùi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1931 [Tân Mùi]

Thổ – Lộ Bàng Thổ   =>  Bình

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

Khá
Xem tuổi Quí Mão 1963 với  tuổi : 1938 [Mậu Dần]

Kim – Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh

Qúy – Mậu  =>  Tương hợp

Mão – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1938 [Mậu Dần]

Thổ – Thành Đầu Thổ   =>  Bình

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Quí Mão 1963 với  tuổi : 1944 [Giáp Thân]

Kim – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh

Qúy – Giáp  =>  Bình

Mão – Thân  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1944 [Giáp Thân]

Thổ – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

TB
Xem tuổi Quí Mão 1963 với  tuổi : 1946 [Bính Tuất]

Kim – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Qúy – Bính  =>  Bình

Mão – Tuất  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1946 [Bính Tuất]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

Khá
Xem tuổi Quí Mão 1963 với  tuổi : 1947 [Đinh Hợi]

Kim – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Qúy – Đinh  =>  Tương phá

Mão – Hợi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1947 [Đinh Hợi]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Quí Mão 1963 với  tuổi : 1953 [Qúy Tỵ]

Kim – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Sinh

Qúy – Qúy  =>  Bình

Mão – Tỵ  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1953 [Qúy Tỵ]

Thổ – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Quí Mão 1963 với   tuổi : 1955 [Ất Mùi]

Kim – Sa Trung Kim   =>  Bình

Qúy – Ất  =>  Bình

Mão – Mùi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1955 [Ất Mùi]

Thổ – Sa Trung Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

TB
Xem tuổi Quí Mão 1963 với   tuổi : 1958 [Mậu Tuất]

Kim – Bình Địa Mộc   =>  Tương Khắc

Qúy – Mậu  =>  Tương hợp

Mão – Tuất  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1958 [Mậu Tuất]

Thổ – Bình Địa Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Quí Mão 1963 với  tuổi : 1961 [Tân Sửu]

Kim – Bích Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Qúy – Tân  =>  Bình

Mão – Sửu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1961 [Tân Sửu]

Thổ – Bích Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB
Xem tuổi Quí Mão 1963 với  tuổi : 1967 [Đinh Mùi]

Kim – Thiên Hà Thủy   =>  Tương Sinh

Qúy – Đinh  =>  Tương phá

Mão – Mùi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1967 [Đinh Mùi]

Thổ – Thiên Hà Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

TB
Xem tuổi Quí Mão 1963 với  tuổi : 1968 [Mậu Thân]

Kim – Đại Dịch Thổ   =>  Tương Sinh

Qúy – Mậu  =>  Tương hợp

Mão – Thân  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1968 [Mậu Thân]

Thổ – Đại Dịch Thổ   =>  Bình

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Quí Mão 1963 với  tuổi : 1970 [Canh Tuất]

Kim – Thoa Xuyến Kim   =>  Bình

Qúy – Canh  =>  Bình

Mão – Tuất  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1970 [Canh Tuất]

Thổ – Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Quí Mão 1963 với   tuổi : 1971 [Tân Hợi]

Kim – Thoa Xuyến Kim   =>  Bình

Qúy – Tân  =>  Bình

Mão – Hợi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1971 [Tân Hợi]

Thổ – Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Quí Mão 1963 với   tuổi : 1974 [Giáp Dần]

Kim – Đại Khê Thủy   =>  Tương Sinh

Qúy – Giáp  =>  Bình

Mão – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1974 [Giáp Dần]

Thổ – Đại Khê Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

TB
Xem tuổi Quí Mão 1963 với   tuổi : 1975 [Ất Mão]

Kim – Đại Khê Thủy   =>  Tương Sinh

Qúy – Ất  =>  Bình

Mão – Mão  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1975 [Ất Mão]

Thổ – Đại Khê Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Mão  =>  Bình

TB
Xem tuổi Quí Mão 1963 với  tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]

Kim – Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh

Qúy – Nhâm  =>  Bình

Mão – Tuất  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]

Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Quí Mão 1963 với  tuổi : 1983 [Qúy Hợi]

Kim – Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh

Qúy – Qúy  =>  Bình

Mão – Hợi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1983 [Qúy Hợi]

Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Quí Mão 1963 với  tuổi : 1991 [Tân Mùi]

Kim – Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh

Qúy – Tân  =>  Bình

Mão – Mùi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1991 [Tân Mùi]

Thổ – Lộ Bàng Thổ   =>  Bình

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

Khá
Xem tuổi Quí Mão 1963 với  tuổi : 1998 [Mậu Dần]

Kim – Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh

Qúy – Mậu  =>  Tương hợp

Mão – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1998 [Mậu Dần]

Thổ – Thành Đầu Thổ   =>  Bình

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Quí Mão 1963 với  tuổi : 2004 [Giáp Thân]

Kim – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh

Qúy – Giáp  =>  Bình

Mão – Thân  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2004 [Giáp Thân]

Thổ – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

TB
Xem tuổi Quí Mão 1963 với  tuổi : 2006 [Bính Tuất]

Kim – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Qúy – Bính  =>  Bình

Mão – Tuất  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2006 [Bính Tuất]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

Khá
Xem tuổi Quí Mão 1963 với  tuổi : 2007 [Đinh Hợi]

Kim – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Qúy – Đinh  =>  Tương phá

Mão – Hợi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2007 [Đinh Hợi]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB

Tuổi Xung Khắc với chủ nhà quý mão năm 2021 cần tránh xông nhà .

Nhâm Ngọ 2002 – Dương Liễu Mộc
Mậu Thìn 1988 – Đại Lâm Mộc
Nhâm Thìn 2012 – Trường Lưu Thủy
Canh Dần 2010 – Tùng Bách Mộc
Quý Mùi 2003 – Dương Liễu Mộc
Tân Dậu 1981 – Thạch Lựu Mộc
Canh Thân 1980 – Thạch Lựu Mộc
Nhâm Tý 1972 – Tang Đố Mộc
Giáp Thìn 1964 – Phúc Đăng Hỏa
Nhâm Thìn 1952 – Trường Lưu Thủy
Canh Dần 1950 – Tùng Bách Mộc

Theo như đánh giá từ các chuyên gia phong thủy 11 tuổi xông nhà xấu nhất năm 2021 cho bản mệnh Quý Mão tuyệt đối không nên chọn xông đất, mở hàng đầu năm Tân Sửu này.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *