Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cho Lưu Huỳnh Trioxit  (SO3) tác dụng với Axít Sunfuric (H2SO4) hợp chất thu được sau phản ứng là gì? Cùng xem phương trình hóa học đã được cân bằng SO3 + H2SO4 :

Xem thêm : C + H2SO4

Phương trình phản ứng từ SO3 ra H2SO4 như sau:

H2O + SO3 ➙ H2SO4

Trong phương trình điều chế H2SO4 từ khí SO3 chúng ta thấy chỉ có phản ứng giữa SO3 và H2O và bên trong mỗi chất đều không có sự thay đổi số oxi hóa. Lưu huỳnh trong hợp chất SO3 có số oxi hóa là +6 và lưu huỳnh trong hợp chất H2SO4 cũng có số oxi hóa là +6.
Nói một cách khác, lưu huỳnh trong hai hợp chất SO3 và H2SO4 đều có hóa trị là VI.

Để điều chế được H2SO4 từ SO3 thì chúng ta dẫn luồng khí SO3 vào dung dịch chứa nước sạch là được. Phản ứng tạo thành H2SO4 không cần điều kiện xúc tác . Tuy nhiên, để thu được dung dịch H2SO4 có nồng độ đậm đặc thì tỷ lệ SO3 càng cao thì H2SO4 tạo thành càng nhiề

SO3 + H2SO4 Viết phương trình phản ứng

H2SO4 + 2SO3 → H2S3O10

 

Bài tập ví dụ liên quan SO3 và H2SO4

Ví dụ  1:  Axit H2SO4đặc khác axit H2SO4 loãng ở tính chất hóa học nào?

A. Tính bazo mạnh

B. Tính oxi hóa mạnh

C. Tính axit mạnh

D. Tính khử mạnh

Lời giải

Chọn đáp án B

Ví dụ 2 : Để pha loãng H2SO4 đặc một cách an toàn, cần thực hiện

A. Rót nhanh axit vào nước và khuấy đều

B. Rót nhanh nước vào axit và khuấy đều

C. Rót từ từ nước vào axit và khuấy đều

D. Rót từ từ axit vào nước và khuấy đều

Lời giải

Chon đáp án D

Rate this post