c-h2so4

Thí nghiệm  ta cho Cacbon (C) + Axít Sunfuric (H2SO4) sẽ thu được những chất gì? Sẽ được chúng tôi chi tiết cho anh chị ở bài viết hôm nay và phương trình hóa học đầy đủ khi cho C + H2SO4 nhé!

c-h2so4

C + H2SO4 cân bằng phản ứng giữa Cacbon với Axit sunfuric

C + 2H2SO4 → CO2 + 2H2O + 2SO2

Trong đó

  • C : Cacbon rắn màu đen
  • H2SO4 : Dung dịch axit sulfuric đặc không màu
  • CO2 : Khí Cacbon Dioxit không màu
  • H2O : Nước
  • SO2 : Khí lưu huỳnh Ddioxit không màu

Điều kiện phản ứng: Nhiệt độ

Phương pháp thực hiện: Cho cacbon tác dụng với dung dịch axit H2SO4 đậm đặc, sôi.

Hiện tượng xảy ra: Có khí thoát ra co2, so2  và nước

Xem thêm : Na + H2SO4

Bài tập liên quan C và H2SO4

Ví dụ 1 : Cho cacbon lần lượt tác dụng với Al, H2O, CuO, HNO3 đặc, H2SO4 đặc, KClO3, CO2 ở điều kiện thích hợp. Số phản ứng mà trong đó cacbon đóng vai trò chất khử là

A. 6.

B. 4.

C. 7.

D. 5.

Lời giải

Chọn đáp án A

Ví dụ 2 : Phản ứng nào trong các phản ứng sau đây, cacbon thể hiện tính oxi hóa?

A. C + O2 → CO2

B. C + 2CuO → 2Cu + CO2

C. 3C + 4Al → Al4C3

D. C + H2O → CO + H2

Lời giải

Chọn đáp án C

Ví dụ 3 :  Hoà tan hết 11,1 gam hỗn hợp 3 kim loại trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A và 8,96 lít khí ở đktc. Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. tính m?

Lời giải:

– Theo bài ra, nH2 = 8,96/22,4 = 0,4(mol).

– Áp dụng công thức (2) ta có: mmuối =

⇒ mmuối = 11,1 + 96.0,4 = 11,1 + 38,4 = 49,5(g).

Ví dụ 4 :  Cho 1,3g Zn và 0,56g Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

A. 0,448l.     B. 0,224l.

C. 6,72l.     D. 0,672l.

Lời giải

nZn = 0,02 mol, nFe = 0,01 mol

khí sinh ra là H2

Bảo toàn số mol e ta có: 2nZn + 2nFe = 2nkhí → nkhí = 0,03 mol

→ V = 0,03.22,4 = 0,672 lít.

Chọn đáp án : D

Rate this post