s-h2so4

Trong phản ứng hóa học ta dùng Sulfua (S) kết hợp với axit sulfuric đậm đặc (H2So4) thu được kết quả như thế nào? Mời các bạn cùng xem cân bằng phương trình hóa học S + H2SO4 đầy đủ nhất.

s-h2so4

Bạn có thể quan tâm : al2o3 + h2so4

S + H2SO4 Sản Phẩm Tạo Ra.

S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O

Trong đó

  • S : Dung dịch axit Sulfuric đậm đặc không màu
  • H2SO4 : Sulfua rắn màu vàng chanh
  • SO2 : Khí Lưu huỳnh Dioxit không màu có mùi hắc
  • H2O : Nước

Điều kiện phản ứng: Nhiệt độ

Hiện tượng gặp phải : Chất rắn màu vàng Lưu huỳnh (S) tan dần và xuất hiện khí mùi hắc Lưu huỳnh dioxit (SO2) làm sủi bọt khí.

Bài tập có chứa S và H2SO4

Ví dụ 1:  Lưu huỳnh tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng:

S + H2SO4 → SO2 + H2O.

Trong phản ứng này có tỉ lệ số nguyên tử S bị khử với số nguyên tử S bị oxi hoá là:

A. 2:1.

B. 1:2.

C. 1:3.

D. 3:1.

Lời giải

Tỉ lệ số nguyên tử S bị khử với số nguyên tử S bị oxi hoá là: 2 : 1

Chọn đáp án : A

Ví dụ 2:  Trong các phương trình dưới đây, phương trình nào S vừa đóng vai trò là chất khử vừa đóng vai trò là chất oxi hóa?

A. 4S + 6NaOH (đặc) \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2Na2S + Na2S2O3 +3H2O

B. S + 3F2  \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} SF6

C. S + 6HNO3 (đặc)  \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

D. S + 2Na  \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Na2S

Lời giải
Chọn đáp án : A
Ví dụ 3 : Cho m gam FeO tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), thoát ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m làA. 7,2 g

B. 3,6 g

C. 0,72 g

D. 0,36 g

Lời giải

Phương trình phản ứng

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

0,01                                               0,005 mol

mFeO = 0,01.72 = 0,72 gam

Chọn đáp án : C

Rate this post