nh4cl-h2o

Trong phản ứng hóa học người ta cho Amoni Clorua (NH4CL) tác dụng với nước (H2O) sản phẩm thu được trong phản hứng hóa học này là gì? Mời các bạn cùng theo dõi phương trình NH4Cl + H2O chi tiết tại đây.

NH4Cl + H2O Viết phương trình phản ứng hóa học.

nh4cl-h2o

NH4CL là chất gì?

Amoni clorua là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học NH4Cl. Đây là một muối tinh thể có màu trắng và tan nhiều trong nước, là sản phẩm tạo ra từ axit clohidric và amoniac.

Xem thêm : K3PO4 + H3PO4

Tính chất hóa học của Amoni Clorua (NH4Cl)

Sẽ thăng hoa khi bị đun nóng nhưng thực chất bị phân hủy thành amoniac cùng với khí hydrogen theo phương trình điện li sau:
NH4Cl → NH3 + HCl

Phản ứng với bazơ mạnh như NaOH để giải phóng khí amoniac
NH4Cl = NaOH → NH3 + NaCl + H2O

Tác dụng với cacbonat kim loại kiềm ở nhiệt độ cao, tạo ra khí NH3 cùng clorua kim loại kiềm như NaNO3, AgNO3, NaNO2, KNO3, Na3PO4
NH4Cl + NaCO3 → 2NaCl + CO2 + H2O + 2NH3

Dung dịch amoni clorua 5% trong nước có độ pH khoảng từ 4.6 – 6.0 sẽ làm quỳ tím hóa đỏ.

Cho Amoni Clorua tác dung với nước ta thu được công thức như sau:

2NH4Cl + 2H2O → 2NH3 + 2H3O + Cl2

Trong đó

  • NH4Cl : Amoni clorua
  • H2O : Nước
  • NH3 : Amoniac
  • H3O : hydroni
  • Cl2 : Khí clo
Rate this post