Khi cho Amoniac tác dụng với nước phản ứng diễn ra như thế nào? Mời các bạn xem chi tiết cân bằng phương trình hóa học nh3 + H2o như sau:

Viết phương trình phản ứng NH3 + H2O

Nh3 là gì?

Amoniac có công thức phân tử là NH3, hợp chất được cấu tạo từ ba nguyên tử hidro liên kết hóa học với một nguyên tử nitơ trung tâm. NH3 là một loại khí không màu có mùi hăng mạnh, dễ tan trong nước và hóa lỏng. Ở trạng thái lỏng nó có thể được sử dụng làm chất làm lạnh.

NH3 + H2O → NH4OH

H2O + NH3 NH4OH
nước amoniac Amoni hidroxit

Điều kiện phản ứng

Không có

Hiện tượng nhận biết khi cho Nh3 tác dụng với H2O

Khi này phản ứng không có hiện tượng nhận biết đặc biệt. Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm NH4OH (Amoni hidroxit), được sinh ra.

Bài tập ví dụ liên quan Nh3 và H2O

Ví dụ 1 : Nhận xét nào sau đây không đúng về muối amoni?

A. Muối amoni bền với nhiệt.

B. Các muối amoni đều là chất điện li mạnh.

C. Tất cả các muối amoni đều tan trong nước.

D. Các muối amoni đều bị thủy phân trong nước.

Lời giải

Chọn đáp án A

Ví dụ 2 : Ở phản ứng nào sau đây NH3 đóng vai trò chất khử?

A. 3NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

B. NH3 + HCl → NH4Cl

C. 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

D. 2NH3 + 3CuO → N2 + 3Cu + 3H2O

Lời giải

Chọn đáp án D

Rate this post