nano3-ra-hno3

Bạn đang tìm phương trình phản ứng hóa học Nano3 tạo ra hno3, xem chi tiết cân bằng phương trình axit sulfuric đậm đặc với natri nitrat H2SO4 + NaNO3 ra Hno3 , có bài tập ví dụ liên quan.

nano3-ra-hno3

Nano3 tạo ra Hno3 cân bằng phương trình

Axít Sunfuric + Natri Nitrat = Axit Nitric + Natri Sunfat

NaNO3 + H2SO4 đặc -tº→ HNO3 + NaHSO4

  • H2so4 đậm đặc
  • Nano3 rắn
  • Hno3 lỏng

Điều kiện phản ứng nano3 với h2so4

Đun nóng, nhiệt độ

Thực hiện phản ứng nano3 ra hno3

Tiến hành đun hỗn hợp NaNO3 rắn với H2SO4 đặc.

Hiện tượng phản ứng tạo ra hno3 từ nano3

Axit Nitric HNO3 thoát ra chất sản phẩm HNO3 axit nitric ở trạng thái: lỏng, NaHSO4 Natri hidro sunfat được sinh ra.

Bài tập liên quan nano3 tạo ra hno3

Ví dụ 1 : Cách điều chế một lượng nhỏ HNO3 trong PTN là

A. Đun hỗn hợp NaNO3 rắn với H2SO4 đặc.

B. Đun hỗn hợp NaNO3 rắn với H2SO4 loãng.

C. Đun hỗn hợp NaNO3 rắn với HBr đặc.

D. Đun hỗn hợp NaNO3 rắn với HI đặc

Lời giải

Cách điều chế một lượng nhỏ HNO3 trong PTN là đun hỗn hợp NaNO3 rắn với H2SO4 đặc.

Chọn đáp án A

Ví dụ 2: Chất nào sau đây được dung để điều chế lượng nhỏ HNO3 trong PTN

A. NaOH rắn.

B. KCl rắn.

C. KI rắn.

D. NaNO3 rắn.

Lời giải

Cách điều chế một lượng nhỏ HNO3 trong PTN là đun hỗn hợp NaNO3 rắn với H2SO4 đặc.

Đáp án D.

Rate this post