al-hno3

Trong bài tập các bạn sẽ gặp phải phương trình al + hno3, các em có thể giải phương trình này hoặc phải cân bằng phương trình phản ứng hóa học al+ hno3 như sau :

al-hno3
al tác dụng với hno3

Phương trình phản ứng Al tác dụng HNO3

Al + 4HNO3 → NO + 2H2O + Al(NO3)3

Al + 4HNO3 2H2O + NO + Al(NO3)3
Nhôm axit nitric nước nitơ oxit Nhôm nitrat
(rắn) (dung dịch) (lỏng) (khí) (rắn)
(trắng bạc) (không màu) (không màu) (không màu)

Nhôm + Axit Nitric = Nitơ Monoxit + Nước + Nhôm Nitrat

Điều kiện phản ứng giữa Al tác dụng HNO3

Không có điều kiện phản ứng.

Cho tiến hành phản ứng cho Al tác dụng HNO3

Ta tiến hành cho Al nhôm tác dụng với axit HNO3

Hiện tượng phản ứng khi cho Al tác dụng HNO3

Chất rắn màu trắng của nhôm (Al) tan dần trong dung dịch axit HNO3, xuất hiện khí nitơ đioxit (NO2) có màu nâu đỏ.

Bài tập liên quan

Ví dụ 1 : Kim loại Nhôm có thể tác dụng với những chất nào trong các dãy chất dưới đây

A. HCl, H2SO4 đặc nguội

B. H2SO4 loãng, Cu(NO3)2, Ca(OH)2

C. Na(NO3)2, CuSO4, KOH

D. ZnSO4, NaAlO2, NH3

Lời giải:

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

2Al + 3Cu(NO3)2→ 2Al(NO3)3 + 3Cu

2Al + Ca(OH)2 + 2H2O → 3H2 + Ca(AlO2)2

Chọn đáp án B

Ví dụ 2 : Trong phòng thí nghiệm, dung dịch HNO3 được điều chế từ những chất nào sau đây?

A. NaNO2 và H2SO4 đặc

B. NaNO3 tinh thể và H2SO4 đặc

C. NH3 và O2

D. NaNO3 tinh thể và HCl đặc

Lời giải

Đáp án B: NaNO3tinh thể + H2SO4 đặc → NaHSO4 + HNO3

Rate this post