nano2-h2so4

Trong phản ứng hóa học người ta cho Natri nitrit công thức (NaNO2) tác dụng với Axít Sunfuric công thức (H2SO4) sản phẩm tạo ra sau phản ứng sẽ là gì và viết phương trình phản ứng hóa học giữa NaNO2 + H2SO4 đầy đủ như sau :

nano2-h2so4
NaNO2 + H2SO$

NaNO2 + H2SO4 Phương trình phản ứng.

NaNO2 là gì?

Natri nitrit có công thức NaNO2  nó tồn tại ở dạng tinh thể không màu hoặc màu vàng.

+ Khối lượng riêng tương đối là 2,168 (0 ℃).

+ Nhiệt độ nóng chảy là 271 ℃

+ NaNO2 bị phân hủy khi 320 ℃.

+ NaNO2 hòa tan trong nước và dung dịch nước có tính kiềm vì sự thủy phân nitrat.

+ NaNO2 có thể phản ứng với O2 trong không khí để tạo thành NaNO3

Người ta cho NaNO2 kết hợp với H2SO4 sẽ thu được phương trình đã được cân bằng như sau:

3NaNO2 + H2SO4 → 2NO + H2O + NaNO3 + Na2SO4

Trong đó

  • NaNO2 : Natri Nitrit
  • H2SO4 : Axít Sunfuric
  • NO : Nitơ Monoxit
  • H2O : Nước
  • NaNO3 : Natri Nitrat
  • Na2SO4 : Natri Sunfat

Bạn có thể quan tâm : Al + H2SO4

 

Rate this post