al-h2so4

Trong phương trình phản ứng hóa học hôm nay ta cho Nhôm( Al) tác dụng với axit sulfuric (H2SO4 loãng) và (H2SO4 đặc nóng) kế quả thi được sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng xem phương trình đã cân bằng Al + H2SO4 đầy đủ nhất ở bài viết hôm nay.

al-h2so4

AL + H2SO4 Viết phương trình phản ứng.

Bạn có thể quan tâm : P + H2SO4

AL tác dụng H2SO4 loãng

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Trong đó

  • Al : Chất rắn Nhôm màu trắng bạc
  • H2SO4 : Dung dịch axit sulfuric loãng
  • Al2(SO4)3 : Chất lỏng nhôm Sunfat không màu
  • H2 : Khí Hidro không màu

Điều kiện phản ứng Al tác dụng H2SO4 loãng : Nhiệt độ phòng

Al tác dụng H2SO4 loãng hiện tượng : Kim loại bị hòa tan, đồng thời có bọt khí không màu bay ra

Al tác dụng với H2SO4 đặc nóng

2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Trong đó

  • Al : Nhôm
  • H2SO4 : Axít Sunfuric ĐẶC NÓNG
  • Al2(SO4)3 : Phèn nhôm Sunfat
  • SO2 : Lưu Huỳnh Đioxit
  • H2O : nước

Điều kiện phản ứng :  Nhôm tác dụng với H2SO4đặc nóng

Hiện tượng sau phản ứng : Ta thấy Nhôm tan dần, xuất hiện khí không màu, có mùi hắc chính là lưu huỳnh đioxit (SO2)

Bài tập có chứ Al và H2SO4

Bài 1 : Dãy kim loại nào dưới đây tác dụng được H2SO4 đặc nguội?

A. Zn, Cu, Fe

B. Ni, Fe, Cu

C. Cu, Zn, Mg

D. Cu, Fe, Mg

Lời giải

Phương trình hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3+ 3SO2↑ + 6H2O

4Mg + 5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S + 4H2O

Chọn đáp án : C

Ví dụ 2:  Cho a gam nhôm tác dụng với dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư) sau khi phản ứng kết thúc người ta thu 13,44 lit khí SO2 (đktc). Giá trị a là

A. 2,7 gam

B. 10,8 gam

C. 8,1 gam

D. 5,4 gam

Lời giải

nSO2 = 13,44/22,4 = 0,6 mol

Phương trình hóa học

2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

0,4 ← 0,6 mol

mAl = 0,4.27 = 10,8 gam

Chọn đáp án : B

Ví dụ 3 :  Dùng m gam Al để khử hết 3,2 gam Fe2O3 (phản ứng nhiệt nhôm). Sản phẩm sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH tạo 1,344 lít khí (đktc). Giá trị của m là

A. 0,540 gam.

B. 0,810 gam.

C. 1,080 gam.

D. 1,755 gam.

Lời giải

nFe2O3 = 3,2/160 = 0,02 mol;

nH2 = 1,344/22,4 = 0,06 mol

2Al + Fe2O3 \overset{t^{o} }{\rightarrow} Al2O3 + 2Fe (1)

0,04 ← 0,02 mol

Khi Al dư thì:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (2)

0,04 mol ← 0,06 mol

=> ∑nAl ban đầu = nAl (1) + nAl (2) = 0,04 + 0,04 = 0,08 mol

=> mAl= 0,08.27 = 2,16 gam

Chọn đáp án : C

Rate this post