Trong phương trình phản ứng Natri Clorua ( NaCl ) với HCl tạo ra phản ứng như thế nào? Mời các bạn cân bằng phương trình hóa học NaCl + HCl như sau:

Bạn có thể quan tâm : Ca + HCl

NaCl + HCl Cân bằng phương trình phản ứng hóa học

NaCl là gì?

Muối Natri Clorua à hợp chất với công thức hóa học NaCl. Dễ tan trong nước và độ tan không biến đổi nhiều theo nhiệt độ nên không dễ tinh chế bằng cách kết tinh lại.

Độ tan của NaCl ở trong nước giảm xuống khi có mặt NaOH, HCl, MgCl2, CaCl2, … Lợi dụng tính chất này người ta sục khí HCl vào dung dịch muối ăn bão hòa để điều chế NaCl tinh khiết.

+ Công thức NaCl

+ Điểm nóng chảy 801 độ C

+ Mật độ tỷ trọng 2.16g/cm3

+ Điểm độ sôi 1413 độ C

+ Độ hòa tan trong nước 35.9g/ml (25 độ C)

Khi cho Nacl kết hợp với HCl ta có công thức hóa học cân bằng như sau :

2NaCl + 2HCl → 2NaCl2 + H2

Bài tập ví dụ liên quan Hcl và Nacl

Ví dụ 1 : Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn thu được những sản phẩm gì

A. NaOH, O2 và HCl

B. Na, H2 và Cl2.

C. NaOH, H2 và Cl2.

D. Na và Cl2.

Lời giải

Chọn đáp án C

Ví dụ 2 . Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 60 ml dung dịch HCl 1M vào 200 ml dung dịch chứa K2CO3 0,2M và KHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2 là

A. 0,02.

B. 0,03.

C. 0,015.

D. 0,010.

Lời giải

Nhỏ từ từ HCl vào dung dịch thứ tự phản ứng:

H+ + CO32- → HCO3 (1)

H+ + HCO3– → CO2 + H2O (2)

nH+ = 0,06 mol

nCO32- = 0,04 mol < nH+

nH(2) = n= 0,06 – 0,04 = 0,02 mol

Như vậy chọn đáp án A

Rate this post