nacl-h2so4

Trong thí nghiệm hóa học người ta cho Natri Clorua (NaCl)  tác dụng với Axit sulfuric (H2SO4) với điều kiện nhiệt độ < 250ºC và >400ºC thì kết qua thu được khác nhau như thế nào? Mời các bạn cùng xem phương trình phản ứng NaCl + H2SO4 đầy đủ như sau:

NaCl + H2SO4 Phương trình phản ứng hóa học

nacl-h2so4

Cho NaCl + H2SO4 điều kiện < 250ºC

H2SO4 + NaCl ⟶ HCl + NaHSO4

Trong đó

  • H2SO4 : Axit sulfuric đậm đặc
  • NaCl : Natri Clorua
  • HCl : Khí axit clohidric
  • NaHSO4 : Natri hidro sunfat

Điều kiện phản ứng : Nhiệt độ: < 250

Hiện tượng nhận biết : Chất sản phẩm HCl (axit clohidric) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), NaHSO4 (Natri hidro sunfat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng) được sinh ra . Chất tham gia H2SO4 (axit sulfuric) (trạng thái: dd đậm đặc) (màu sắc: không màu), NaCl (Natri Clorua) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng) mất đi.

Xem thêm : c3h6 + kmno4 + h2o

Cho NaCl + H2SO4 Điều kiện nhiệt độ: > 400

H2SO4 + 2NaCl ⟶ 2HCl + Na2SO4

Trong đó

  • H2SO4 : Axit sulfuric đậm đặc
  • NaCl : Natri Clorua
  • HCl : Khí axit clohidric
  • Na2SO4 : Natri sulfat

Điều kiện phản ứng: Nhiệt độ: > 400

Phương pháp thực hiện: Cho tinh thể NaCl tác dụng với axit H2SO4 đậm đặc và đun nóng rồi hấp thụ vào nước để thu được dung dịch axit clohiđric.

Như vậy khi cho NaCl tác dụng H2SO4 đặc nóng với nhiệt độ khác nhau ta sẽ thu được kết quả như phương trình nêu trên.

Rate this post