Kết quả phương trình hóa học natri oxit công thức Na2O tác dụng với axit sulfuric công thức H2SO4 ta sẽ thu được chất gì sau phản ứng này. Để biết đầy đủ phản ứng hóa học Na2O + H2So4 mời các bạn xem đầy đủ như sau:

Na2O + H2So4 Cân bằng phương trình .

Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

Trong đó

  • Na2O : Natri Oxit
  • H2SO4 : Axit Sulfuric
  • Na2SO4 : Muối Natri Sulfat
  • H2O : Nước

Điều kiện phản ứng : Không có

Hiện tượng nhận biết : quan sát chất sản phẩm H2O (nước), Na2SO4 (natri sulfat), được sinh ra, chất tham gia H2SO4 (axit sulfuric), Na2O (natri oxit), biến mất.

Bài tập có chứa Na2O và H2SO4

Bài 1 :  Cho 3,1 gam Na2O tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4, thu được dung dịch X. Khối lượng chất tan có trong dung dịch X là

A. 7,1 gam.   B. 8.1 gam.   C. 9,1 gam.   D. 10.7 gam.

Lời  giải

Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2O | Cân bằng phương trình hóa học

Chọn đáp án A.

Bài 2 : Dãy các chất nào sau đây tan trong nước?

A. Al2O3, CaO, P2O5, CO2

B. CuO, CaO, P2O5, CO

C. Na2O, CaO, P2O5, SO3

D. Fe2O3, BaO, SO2, SO3

Lời giải

Chọn đáp án C

Bài 3 : Cho m gam Na2O tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 dư. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 2,84 gam muối khan. Tính m

A. 1,24 gam

B. 2,48 gam

C. 1,2 gam

D. 2,4 gam

Lời giải

Chọn đáp án A

Bài 4 : Cho m gam Na2O phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch H2SO4 1M. Giá trị của m là

A. 6,2.   B. 4,7.   C. 4,9.   D. 7,4.

Lời giải

Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2O | Cân bằng phương trình hóa học

Chọn đáp án A. 

Rate this post