n2o5-h2o

Khi cho Đinitơ Pentoxit  tác dụng với nước thì có phản ứng hóa học ra sao và thu được chất gì? Các viết phương trình và cân bằng phương trình phản ứng hóa học N2O5 + H2O chi tiết.

n2o5-h2o

N2O5 + H2O Phương trình hóa học

N2O5 + H2O → 2HNO3

Đinitơ Pentoxit + Nước = Axit Nitric

H2O + N2O5 2HNO3
nước dinitơ pentaoxit axit nitric
(lỏng) (k) (dung dịch)
(không màu) (không màu) (không màu)

Điều kiện phản ứng

Không có

Phương án hiện phản ứng

Ta cho N2O5 tác dụng với H2O.

Hiện tượng nhận biết

Phản ứng hoàn thành ra chất sản phẩm HNO3 (axit nitric) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), được sinh ra

Các chất tham gia H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), N2O5 (dinitơ pentaoxit) (trạng thái: k) (màu sắc: không màu), biến mất.

Chú ý : N2O5 rất độc, khi khi rơi vào da sẽ làm da bị bỏng nặng. N2O5 khi tác dụng với nước, kim loại có thể gây nổ. Nhiều hợp chất hữu cơ hoặc hợp chất vô cơ bị bốc cháy hoặc phá hủy khi tiếp xúc với N2O5 trong không khí ẩm hoặc trong không khí khô.

Bài tập liên quan N2O5 Và H2O

Ví dụ 1. Dãy các chất nào sau đây tan trong nước?

A. Al2O3, CaO, N2O5, CuO, CO2

B. CuO, CaO, N2O5, CO, CO2

C. Na2O, CaO, N2O5, SO3, SO2

D. Fe2O3, BaO, SO2, SO3, SO2

Lời giải

Chọn đáp án C

Ví dụ 2 : chọn đáp án đúng phân tử khối của N2O5

A. 30 đvC  B. 44 đvC   C. 108 đvC  D.  94 đvC

Lời giải

Chọn đáp án: C

Rate this post