hcl-o3

Trong thí nghiệm hóa học ta cho axit clohidric (HCl) tác dụng với ozon ( O3) sản phẩm thu được sẽ là những chất gì và phương trình phản ứng hóa học giữa HCl + O3 được viết như thế nào mời anh chị cùng xem chi tiết.

hcl-o3
HCl + O3

HCl + O3 Viết phương trình hóa học

2HCl + O3 → Cl2 + H2O + O2

Trong đó

  • HCl : Axit Clohidric
  • O3 : Ozon
  • Cl2 : Clo
  • H2O : Nước
  • O2 : Oxi

Điều kiện phản ứng : Không có

Hiện tượng nhận biết giữa HCl và O3 : quan sát chất sản phẩm Cl2 (clo), H2O (nước), O2 (oxi), được sinh ra. Chất tham gia HCl (axit clohidric), O3 (ozon), biến mất.

Xem thêm : hcl + k2cro4

Bài tập có chứa HCl và O3

Ví dụ 1 : Dung dịch muối nào sau đây sẽ có phản ứng với dung dịch HCl khi đun nóng?

A. FeBr2

B. FeSO4

C. Fe(NO3)2

D. Fe(NO3)3

Lời giải

12HCl + 9Fe(NO3)2 → 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3 + 3NO + 6H2O

Chọn đáp án C

Ví dụ 2 : Kim loại tác dụng được với axit HCl loãng và khí clo cho cùng một loại muối clorua kim loại là:

A. Fe. B. Zn.

C. Cu. D. Ag.

Lời giải

Cu, Ag không phản ứng với HCl.

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3; Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Zn + Cl2 → ZnCl2; Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2.

Chọn đáp án : B

Ví dụ 3 :  Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là

A. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3

B. NaHCO3, AgNO3, CuO

C. FeS, BaSO4, KOH

D. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS

Lời giải

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

CuO + 2HCl loãng → CuCl2 + H2

Chọn đáp án B
Rate this post