h2so4-h2o

Cho phương trình hóa học Axít Sunfuric ( H2So4) tác dụng với nước ( H2O) ta thu được những hợp chất gì? Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cân bằng phương trình hóa học H2SO4 + H2O như sau:

Xem thêm: HCl + O3

h2so4-h2o

H2SO4 + H2O Viết Phương trình hóa học

H2SO4 + 2H2O → 2H3O + SO4

Các công thức liên quan

H2SO+ nSO3 → H2SO4.nSO3 (oleum)

H2SO4.nSO3 + nH2O → (n+1) H2SO4

FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4↓ + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

H2SO4 đặc, nóng tác dụng với các kim loại khác

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

5H2SO4 + 4Zn → 4ZnSO4 + H2S↑ + 4H2O

Các bài tập liên quan

Ví dụ 1 : Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4loãng?

A. Al

B. Mg

C. Na

D. Cu

Lời giải

2Al + 3H2SO4loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2

2Na +  2H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + 2H2O

Chọn đáp án D

Ví dụ 2  :  Dãy kim loại nào trong các dãy sau đây gồm các kim loại đều không tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nguội?

A. Al, Fe, Au, Mg

B. Zn, Pt, Au, Mg

C. Al, Fe, Zn, Mg

D. Al, Fe, Au, Pt

Lời giải

Chọn đáp án D

3/5 - (1 bình chọn)