phép tính

Lũy thừa với số mũ tự nhiên có một số dạng toán cơ bản mà các em thường hay gặp phải, những bài toán liên quan về lũy thừa tương đối khó. Vì vậy ở bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn Định nghĩa, công thức quan trọng nhất là Chuyên đề : Lũy thừa với số mũ tự nhiên và Các dạng toán cơ bản để vận dụng vào giải bài tập chính xác nhất.

Xem thêm tại đây :

Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Lũy thừa bậc n của một số a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a:

lũy thừa

 

 

 

a gọi là cơ số, n gọi là số mũ. Quy ước a1 = a.

a2 còn được gọi là bình phương của a.

a3 còn được gọi là lập phương của a.

Phép nhân nhiều thừa số bằng nhau gọi là phép nâng lên lũy thừa.

Ví dụ: 5 ^3 = 5.5.5 = 125

Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ: am . an = am+n.

Ví dụ: 3^4.3^5=3^4+5=3^9

Chú ý :

Một số là bình phương của một số tự nhiên được gọi là số chính phương.

Chẳng hạn: 4 là một số chính phương vì 4 = 22 .1225

cũng là một số chính phương vì 1225 = 352

Chia hai lũy thừa cùng cơ số :

Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số ( khác 0) ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ cho nhau .

chia 2 lũy thừa cùng cơ số

 

 

Lũy thừa của lũy thừa :

lũy thừa của lũy thừa 1

 

 

Nhân hai lũy thừa cùng số mũ khác cơ số.

2 lũy thừa cùng số mũ khác cơ số

 

 

Chia hai lũy thừa cùng số mũ khác cơ số.

chia 2 lũy thừa cùng số mũ khác cơ số

 

 

Một vài Quy ước.

Chú ý :

Bài tập vận dụng :

Các dạng toán về lũy thừa với số mũ tự nhiên :

Dạng 1 : Viết gọn 1 tích bằng cách dùng lũy thừa

Bài 1 : Tính giá trị của các lũy thừa sau :

vận dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2 :

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa :

viết gọn 1 tích

 

 

 

 

 

 

Dạng 2 : Nhân hai lũy thừa cùng cơ số:

Bài 1 : Viết kết quả phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

nhân 2 lũy thừa

 

 

 

 

 

Bài 2 : Viết kết quả phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

bài 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Dạng 3 : Viết một số dưới dạng lũy thừa với số mũ lớn hơn 1 :

bài 58b

 

Rate this post