xem-tuoi-xong-nha-dau-nam-cho-tuoi-canh-dan-nam-2021

Truyền thống chọn tuổi xông nhà đầu năm của ông cha ta lưu truyền từ nhiều đời nay vẫn còn được mọi người tin tưởng vào tập tục này rất hữu ích cho gia chủ tìm mệnh hợp đầu năm mới. Tuổi Canh Dần 1950 năm 2021 này chọn tuổi nào xông nhà đẹp xem ngay ở bài viết này.

xem-tuoi-xong-nha-dau-nam-cho-tuoi-canh-dan-nam-2021

Xem tuổi xông đất đầu năm cho tuổi Canh Dần năm 2021.

Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 1915 [Ất Mão]

Mộc – Đại Khê Thủy   =>  Tương Sinh

Canh – Ất  =>  Tương hợp

Dần – Mão  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1915 [Ất Mão]

Thổ – Đại Khê Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Mão  =>  Bình

TB
Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 1918 [Mậu Ngọ]

Mộc – Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh

Canh – Mậu  =>  Bình

Dần – Ngọ  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1918 [Mậu Ngọ]

Thổ – Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Ngọ  =>  Lục hại

Khá
Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 1919 [Kỷ Mùi]

Mộc – Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh

Canh – Kỷ  =>  Bình

Dần – Mùi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1919 [Kỷ Mùi]

Thổ – Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

TB
Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 1922 [Nhâm Tuất]

Mộc – Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh

Canh – Nhâm  =>  Bình

Dần – Tuất  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1922 [Nhâm Tuất]

Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 1923 [Qúy Hợi]

Mộc – Đại HảI Thủy   =>  Tương Sinh

Canh – Qúy  =>  Bình

Dần – Hợi  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1923 [Qúy Hợi]

Thổ – Đại HảI Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 1927 [Đinh Mão]

Mộc – Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh

Canh – Đinh  =>  Bình

Dần – Mão  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1927 [Đinh Mão]

Thổ – Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Mão  =>  Bình

TB
Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 1934 [Giáp Tuất]

Mộc – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Canh – Giáp  =>  Tương phá

Dần – Tuất  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1934 [Giáp Tuất]

Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 1935 [Ất Hợi]

Mộc – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Canh – Ất  =>  Tương hợp

Dần – Hợi  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1935 [Ất Hợi]

Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Hợi  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 1937 [Đinh Sửu]

Mộc – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh

Canh – Đinh  =>  Bình

Dần – Sửu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1937 [Đinh Sửu]

Thổ – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB
Xem tuổi Canh Dần 1950 với   tuổi : 1942 [Nhâm Ngọ]

Mộc – Dương Liễu Mộc   =>  Bình

Canh – Nhâm  =>  Bình

Dần – Ngọ  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1942 [Nhâm Ngọ]

Thổ – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Ngọ  =>  Lục hại

TB
Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 1945 [Ất Dậu]

Mộc – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh

Canh – Ất  =>  Tương hợp

Dần – Dậu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1945 [Ất Dậu]

Thổ – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

Khá
Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 1948 [Mậu Tí]

Mộc – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Canh – Mậu  =>  Bình

Dần – Tí  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1948 [Mậu Tí]

Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

TB
Xem tuổi Canh Dần 1950 với   tuổi : 1949 [Kỷ Sửu]

Mộc – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Canh – Kỷ  =>  Bình

Dần – Sửu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1949 [Kỷ Sửu]

Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB
Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 1952 [Nhâm Thìn]

Mộc – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Sinh

Canh – Nhâm  =>  Bình

Dần – Thìn  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1952 [Nhâm Thìn]

Thổ – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Thìn  =>  Lục phá

TB
Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 1957 [Đinh Dậu]

Mộc – Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh

Canh – Đinh  =>  Bình

Dần – Dậu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1957 [Đinh Dậu]

Thổ – Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 1958 [Mậu Tuất]

Mộc – Bình Địa Mộc   =>  Bình

Canh – Mậu  =>  Bình

Dần – Tuất  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1958 [Mậu Tuất]

Thổ – Bình Địa Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 1959 [Kỷ Hợi]

Mộc – Bình Địa Mộc   =>  Bình

Canh – Kỷ  =>  Bình

Dần – Hợi  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1959 [Kỷ Hợi]

Thổ – Bình Địa Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 1965 [Ất Tỵ]

Mộc – Phú Đăng Hỏa   =>  Tương Sinh

Canh – Ất  =>  Tương hợp

Dần – Tỵ  =>  Lục hại

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1965 [Ất Tỵ]

Thổ – Phú Đăng Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 1966 [Bính Ngọ]

Mộc – Thiên Hà Thủy   =>  Tương Sinh

Canh – Bính  =>  Tương phá

Dần – Ngọ  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1966 [Bính Ngọ]

Thổ – Thiên Hà Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Ngọ  =>  Lục hại

TB
Xem tuổi Canh Dần 1950 với   tuổi : 1967 [Đinh Mùi]

Mộc – Thiên Hà Thủy   =>  Tương Sinh

Canh – Đinh  =>  Bình

Dần – Mùi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1967 [Đinh Mùi]

Thổ – Thiên Hà Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

TB
Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 1975 [Ất Mão]

Mộc – Đại Khê Thủy   =>  Tương Sinh

Canh – Ất  =>  Tương hợp

Dần – Mão  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1975 [Ất Mão]

Thổ – Đại Khê Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Mão  =>  Bình

TB
Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 1978 [Mậu Ngọ]

Mộc – Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh

Canh – Mậu  =>  Bình

Dần – Ngọ  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1978 [Mậu Ngọ]

Thổ – Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Ngọ  =>  Lục hại

Khá
Xem tuổi Canh Dần 1950 với   tuổi : 1979 [Kỷ Mùi]

Mộc – Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh

Canh – Kỷ  =>  Bình

Dần – Mùi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1979 [Kỷ Mùi]

Thổ – Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

TB
Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]

Mộc – Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh

Canh – Nhâm  =>  Bình

Dần – Tuất  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]

Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 1983 [Qúy Hợi]

Mộc – Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh

Canh – Qúy  =>  Bình

Dần – Hợi  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1983 [Qúy Hợi]

Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 1987 [Đinh Mão]

Mộc – Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh

Canh – Đinh  =>  Bình

Dần – Mão  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1987 [Đinh Mão]

Thổ – Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Mão  =>  Bình

TB
Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 1994 [Giáp Tuất]

Mộc – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Canh – Giáp  =>  Tương phá

Dần – Tuất  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1994 [Giáp Tuất]

Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 1995 [Ất Hợi]

Mộc – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Canh – Ất  =>  Tương hợp

Dần – Hợi  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1995 [Ất Hợi]

Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Hợi  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 1997 [Đinh Sửu]

Mộc – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh

Canh – Đinh  =>  Bình

Dần – Sửu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1997 [Đinh Sửu]

Thổ – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB
Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 2002 [Nhâm Ngọ]

Mộc – Dương Liễu Mộc   =>  Bình

Canh – Nhâm  =>  Bình

Dần – Ngọ  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2002 [Nhâm Ngọ]

Thổ – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Ngọ  =>  Lục hại

TB
Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 2005 [Ất Dậu]

Mộc – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh

Canh – Ất  =>  Tương hợp

Dần – Dậu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2005 [Ất Dậu]

Thổ – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

Khá
Xem tuổi Canh Dần 1950 với   tuổi : 2008 [Mậu Tí]

Mộc – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Canh – Mậu  =>  Bình

Dần – Tí  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2008 [Mậu Tí]

Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

TB
Xem tuổi Canh Dần 1950 với  tuổi : 2009 [Kỷ Sửu]

Mộc – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Canh – Kỷ  =>  Bình

Dần – Sửu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2009 [Kỷ Sửu]

Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB

Vì sao nên chọn tuổi xông nhà, mở hàng đầu năm.

Đầu năm tượng trưng cho sự khởi đầu mới, chính vì thế nếu ngày đầu năm mọi sự thuận lợi suôn sẻ thì cả năm mới cũng sẽ được hưởng phúc lành. Việc chọn người xông nhà đầu năm cũng từ đó mà ra.

Theo quan niệm dân gian, gia chủ có thể dựa vào cuộc sống của người xông nhà, xông đất ở thời điểm hiện tại để dự đoán những vận hạn có thể xảy đến với gia đình mình trong năm mới.

Người ta mong rằng sẽ được hưởng thêm may mắn, cát lành nhờ sự mau mắn, thành đạt của người xông nhà. Ngược lại, nếu người tới xông nhà, xông đất năm mới sức khỏe không tốt hay công danh sự nghiệp bất ổn, hay tình duyên kém sắc thì có thể sẽ khiến những điều kém may mắn đó lan truyền sang cho chủ nhà.

Có thể thấy rằng, tục xông đất, xông nhà đầu năm không chỉ thể hiện mong muốn, khát vọng về cuộc sống êm ấm, hạnh phúc, thịnh vượng của gia chủ mà còn là căn cứ để dự đoán những vận hạn trong năm mà biết đường đón tránh.

Không chỉ các gia đình mà các doanh nghiệp hay những người làm kinh doanh cũng rất quan trọng chuyện chọn người xông nhà, xông đất đầu năm. Họ sẽ chọn ngày lành tháng tốt để khởi đầu công việc năm mới, cũng chọn người xông đất để năm mới suôn sẻ, làm ăn thuận lợi, hanh thông, tiền bạc dồi dào.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *