Phản ứng hóa học giữa khí metan (CH4) và nước (H2O) ddie kèm nhiệt độ và chất xúc tác Ni kết quả cân bằng phương trình phản ứng này như thế nào? Mời các bạn cùng xem phương trình phản ứng giữa CH4 + H2O như sau:

  • Xem thêm phương trình hóa học : Co + H2O

CH4 + H2O Viết phương trình phản ứng.

CH4 + H2O ⟶ CO + 3H2O

  • CH4 : Khí Metan
  • H2O : Nước
  • CO : Khí Cacbon Oxit
  • H2O : Nước

Điều kiện phản ứng: Nhiệt độ: 1000°C Xúc tác và Ni

Phương pháp thực hiện: Cho khí metan có đến 95% trong khí thiên nhiên, được biến đổi bằng tác dụng với hơi nước ở 1000 độ C có bột Ni làm chất xúc tác.

Bài tập có chứa Ch4 và H2O

Bài 1: Các tính chất vật lí cơ bản của metan Ch4 là:

A. Chất lỏng, không màu, tan nhiều tron nước

B. Chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, tan ít trong nước

C. Chất khí không màu, tan nhiều trong nước

D. Chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí, tan ít trong nước

Lời giải

Chọn đáp án B

Câu 2 : Cho cân bằng: CH4(k) + H2O(k) ⇄ CO(k) + 3H2(k). Khi giảm nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm đi.

Phát biểu đúng khi nói về cân bằng này là?

A. Phản ứng thuận toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.nhiệt độ.

B. Phản ứng nghịch toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ.

C. Phản ứng thuận thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.

D. Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi giảm

Lời giải

Cho cân bằng: CH4(k) + H2O(k) ⇄ CO(k) + 3H2(k).

Do khối lượng hỗn hợp khí không đổi.Nên giảm nhiệt làm M giảm thì số mol hỗn hợp phải tăng (cân bằng dịch phải).Hay phản ứng nghịch là thu nhiệt,thuận là tỏa nhiệt.Chú ý nguyên lý dịch chuyển cân bằng.(Cân bằng sẽ dịch theo chiều chống lại sự thay đổi ban đầu)

A.Phản ứng thuận toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.

Sai.Theo nhận xét bên trên.

B.Phản ứng nghịch toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ.

Sai.Theo nhận xét bên trên.

C.Phản ứng thuận thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.

Sai.Theo nhận xét bên trên.

D.Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi giảm nhiệt độ.

Đúng.

Chọn đáp án : D

Rate this post