Tìm kết quả phản ứng hóa học giữa Axetilen (C2H2) với dung dịch kali pemanganat KMnO4 và nước (H2O) các bạn cùng xem lời giải và cân bằng phương trình hóa học : C2H2 + KMNO4 + H2O chi tiết nhất.

C2H2 + KMNO4 + H2O Viết phương trình kết quả

3C2H2 + 8KMnO4 + 4H2O → 3(COOH)2 + 8MnO2 + 8KOH

Trong đó

  • C2H2 : Axetilen
  • KMnO4 : kali pemanganat
  • H2O : nước
  • (COOH)2 : Axit oxalic
  • MnO2 : Mangan oxit
  • KOH : kali hidroxit

Điều kiện phản ứng : Không có

Hiện tượng nhận biết : chất sản phẩm KOH (kali hidroxit), MnO2 (Mangan oxit), (COOH)2 (Axit oxalic) thu được. Chất tham gia C2H2 (Axetilen), H2O (nước), KMnO4 (kali pemanganat) biến mất.

Ví dụ có chứa C2H2 và KMnO4

Ví dụ 1 :  Trong điều kiên thích hợp, axetilen có thể tác dụng được với các chất dãy nào sau đây

A. H2, Br2, dung dịch H2SO4

B. H2, H2O, Br2, HCl

C. H2, H2O, Br2, HBr, dung dịch NaOH

D. H2, H2O, Br2, dung dịch H2SO4

Lời giải

Chọn đáp án B

Ví dụ 2 : Cho 6,8 gam pen-2-in qua dung dịch thuốc tím. Thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?

A. 0,87 g

B. 8,7 g

C. 1,74 g

D. 17,4 g

Lời giải

Số mol của pen-2-in là: 6,8/68 = 0,1 mol

CH<sub>3</sub>-C≡C-CH<sub>2</sub>-CH<sub>3</sub> + 2KMnO<sub>4</sub> → CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>COOK + CH<sub>3</sub>COOK+ 2MnO<sub>2</sub>↓ | Cân bằng phương trình hóa học

Chọn đáp án D

Rate this post