c2h2-br2

Cho Brom cho tác dụng với Axetilen C2H2 + Br2 tạo ra phản ứng gì? Viết phương trình phản ứng hóa học này như thế nào? Mời các bạn xem chi tiết tại đây.

Xem thêm : Zn + H2so4

c2h2-br2
c2h2 + br2

C2h2 + Br2 Cân bằng phương trình hóa học.

C2H2 + Br2 → C2H2Br4

2Br2 + C2H2 C2H2Br4
brom Axetilen 1,1,2,2-Tetrabromoethan
(dd) (khí) (dd)
(màu da cam) (không màu)

Điều kiện: Không có

Cách thực hiện: Dẫn Axetilen qua dung dịch Brom màu da cam

Hiện tượng: dung dịch Brom bị mất màu.

Bài tập liên quan C2h2, Br2

Ví dụ 1 : Liên kết C≡C trong phân tử axetilen có

A. một liên kết kém bền dễ đứt ra trong các phản ứng hóa học.

B. hai liên kết kém bền nhưng chỉ có một liên kết bị đứt ra trong phản ứng hóa học.

C. hai liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.

D. ba liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.

Lời giải

Chọn đáp án C

Ví dụ 2:  Cho 2,6 gam một ankin X có thể làm mất màu tối đa 100 ml dd Br2 2M (phản ứng theo tỉ lệ 1:2). CTPT X là:

A. C5H8

B. C2H2

C. C3H4

D. C4H6

Lời giải

CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2n-2Br4

nBr2 = 2.0,1= 0,2 mol;

Theo pt: nCnH2n-2 = ½ .nBr2 = ½.0,2 = 0,1 mol

MCnH2n-2 = 14n – 2 = 2,6/0,1 = 26 → n = 2 → CTPT là: C2H2

Chon đáp án: B

Ví dụ 3 : Trong điều kiện nhiệt độ áp suất không đổi thì axetilen phản ứng với oxi theo tỉ lệ thể tích là

A. 2 lít khí C2H2 phản ứng với 4 lít khí O2.

B. 2 lít khí C2H2 phản ứng với 5 lít khí O2.

C. 3 lít khí C2H2 phản ứng với 2 lít khí O2.

D. 3 lít khí C2H2 phản ứng với 1 lít khí O2.

Lời giải

Chọn đáp án B

Rate this post