Cho 3 chất Bạc Nitrat( AgNO3 ) tác dụng với Axetilen ( C2H2) và Amoniac (NH3) ta sẽ thu được phản ứng gì sau khi cho 3 chất hóa học này vào trong thí nghiệm. Mời các bạn cùng xem cân bằng phương trình hóa học C2H2 + AgNO3 + NH3 chi tiết tại đây nhé!

Xem thêm : H2S + O3

C2H2 + AgNO3 + NH3

C2H2 + AgNO3 + NH3 Phương trình phản ứng hóa học

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 ↓ + 2NH4NO3

Trong đó

  • C2H2 : Axetilen
  • AgNO3 : Bạc Nitrat
  • NH3 : Amoniac
  • C2Ag2 : Bạc Axetylua
  • NH4NO3 : amoni nitrat

Điều kiện phản ứng xảy ra : Nhiệt độ thường

Hiện tượng nhận biết :chất sản phẩm NH4NO3 (amoni nitrat),C2Ag2 : Bạc Axetylua được sinh ra , chất tham gia AgNO3 (bạc nitrat), C2H2 (Axetilen), NH3 (amoniac), biến mất.

Bài tập ví dụ có các chất C2H2, AgNO3, NH3.

Ví dụ 1 : Để nhận biết 2 khí mất nhãn C2H2 và C2H4 đựng trong lọ riêng biệt ta sử dụng hóa chất nào sau đây.

A. dung dịch AgNO3/NH3

B. dung dịch Brom

C. Cu(OH)2

D. Khí H2

Lời giải

Chọn đáp án A

Ví dụ 2 :  Sục 0,672 lít khí axetilen ở đkc qua 100ml dung dịch AgNO3 0,2M trong NH3. Khối lượng kết tủa thu được là?

A. 2,4g

B. 3,6g

C. 1,33g

D. 7,2g

Lời giải

CH≡CH + 2AgNO<sub>3</sub> + 2NH<sub>3</sub> → Ag–C≡C-Ag↓ + 2NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> | Cân bằng phương trình hóa học

Chọn đáp án A

Ví dụ 3 : Sục 0,896 lít khí axetilen và etilen ở đkc qua dung dịch AgNO3/NH3 dư xuất hiện 6 gam kết tủa. %V etilen trong hỗn hợp?

A. 37,5%

B. 62,5%

C. 50%

D. 80%

Hướng dẫn

CH≡CH + 2AgNO<sub>3</sub> + 2NH<sub>3</sub> → Ag–C≡C-Ag↓ + 2NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> | Cân bằng phương trình hóa học

Chọn đáp án : A

Rate this post