bao-hcl

Phương trình hóa học giữa Bari oxit ( BaO ) với axit clohidric ( HCl ) xảy ra phản ứng hóa học gì? Cân bằng phương trình hóa học này như thế nào mời các bạn cùng xem chi tiết : BaO + HCl.

bao-hcl
BaO + HCl

Cân bằng phương trình BaO + HCl.

BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O

Trong đó:

  • BaO : Bari Õit
  • HCl : Axit Clohidric
  • BaCl2 : Muối Bari Clorua
  • H2O : Nước

Điều kiện phản ứng : Không có

Hiện tượng nhận biết : quan sát chất sản phẩm BaCl2 (Bari clorua), H2O (nước), được sinh ra. chất tham gia BaO (Bari oxit), HCl (axit clohidric) (trạng thái: dung dịch pha loãng) biến mất.

Bài tập liên quan BaO và HCl

Ví dụ 1 : Cho 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M vào 250ml dung dịch H2SO4 0,3M. Khối lượng kết tủa thu được là:

A. 17,645 g B. 16,475 g C. 17,475 g D. 18,645 g

Lời giải

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

Theo bài ta có:

nBa(OH)2 = 0,4.0,2 = 0,08 mol

nH2SO4 = 0,3.0,25 = 0,075 mol

Theo PTHH ta có:

nH2SO4 = nBa(OH)2 pư = 0,075 mol = nBaSO4↓

mBaSO4↓ = 0,075.223= 17.475 g

⇒ Chọn đáp án: C.

Ví dụ 2 : Để trung hoà 200ml hỗn hợp chứa HCl 0,3M và H2SO4 0,1M cần dùng V (ml) dung dịch Ba(OH)2 0,2M. Giá trị của V là:

A. 400 ml B. 350 ml C. 300 ml D. 250 ml

Lời giải

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O        (1)

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O        (2)

Theo bài, ta có:

Theo PTPU, ta có:

nBa(OH)2(1) = 1/2 nHCl = 0,03 mol

nBa(OH)2(2) = nH2SO4 = 0,02 mol

nBa(OH)2 can = nBa(OH)2(1) + nBa(OH)2(2) =0,05 mol

VBa(OH)2 can = 0,05/0,2 = 0,25 lit = 250ml

⇒ Chọn đáp án: D.

Rate this post