Người ta cho thí nghiệm Vàng ( Au ) Kết hợp với Axit clohidric ( HCl )Axit Nitric ( HNO3 ) ta thu được những hợp chất nào và Viết phương trình phản ứng hóa học Au + HCl + HNo3 có cân bằng đầy đủ nhất.

Xem thêm : Hg + HCl

Au + HCl + HNo3 Viết phương trình hóa học

Au + 3HCl + HNO3 → 2H2O + NO + AuCl3

Trong đó

  • Au : Vàng chất rắn
  • Hcl : axit Clohidric dung dịch không màu
  • Hno3 : Dung dịch axit không màu
  • H20 : Nước chất lỏng
  • No : Khí nito không màu
  • AuCl3 : Dung dịch Vàng clorua

Điều kiện phản ứng: Nhiệt độ

Phương thức thực hiện: cho vàng tan trong hỗn hợp 3 thể tích HCl và 1 thể tích HNO3

Hiện tượng phản ứng: Chất rắn màu vàng bóng của vàng (Au) tan dần trong dung dịch và xuất hiện bọt khí do khí nitơ oxit (NO) sinh ra và hoá nâu ngoài không khí.

Bài tập liên quan

Ví dụ 1 : Hòa tan 1,97g vàng trong hỗn hợp 1 thể tích HNO3 và 3 thể tích HCl đặc thu được V lít khí NO ở đktc . Giá trị của V là :

A. 0,112 l    B.0,224 l    C. 0,336 l    D. 0,448 l

Lười giải

nNO = nAu = 1,97/197 = 0,01 mol ⇒ VNO(đktc) = 0,01.22,4 = 0,224 l

Như vậy chọn đáp án : B

Ví dụ 2:  Những chất nào tác dụng với vàng trong các chất sau đây ?

A. HCl, Cl2, nước cường toan

B. HCN, Br2, KNO3

C. H2SO4, F2, KCN

D. nước cường toan, HCN, Cl2

Lời giải

Au + HNO3 + 4HCl → H[AuCl4] + NO + 2H2O

2Au + 4HCN → 2H[Au(CN)2] + H2

2Au + 3Cl2 → 2AuCl3

Chọn đáp án : D

Rate this post